Các chương trình cứu đói của

cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ

 

Các chương trình cứu đói của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ.

Washington [CNS 10/2/2010] - Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ gọi tắt là CRS đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc cứu đói trên khắp thế giới.

Theo một bản báo cáo mới đây, trong năm 2008, các chương trình cứu đói của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ trực thuộc Hội đồng Giám mục nước này đã trực tiếp trợ giúp 14 triệu 3 trăm ngàn người xuyên qua 142 chương trình khác nhau. Ngoài ra, một cách gián tiếp, Cơ quan này cũng đã trợ giúp cho ít nhứt 35 triệu người.

Ông Bruce White, người cố vấn về an toàn thực phẩm của Cơ Quan Cứu Trợ Công giáo Hoa kỳ, nói rằng các chương trình cứu đói của Cơ Quan không những chỉ tiếp tế khẩn cấp lương thực, mà còn tài trợ cho nông nghiệp, dinh dưỡng cũng như giáo dục về thực phẩm. Cơ quan đã chi ra trên 470 triệu mỹ kim cho thực phẩm và các chương trình dinh dưỡng trong năm 2008.

Ông White cũng cho biết: ngoài những viện trợ trực tiếp về thực phẩm, Cơ quan cứu trợ công giáo Hoa kỳ còn giúp đỡ trong các dịch vụ y tế, môi sinh. Cơ quan cũng giúp đỡ các nông gia thành lập quỹ tương trợ và tìm kiếm thị trường để tiêu thụ các nông sản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page