Chủ đề Ngày Thế Giới Hòa bình năm 2010

 

Chủ đề Ngày Thế Giới Hòa bình năm 2010.

Roma [Zenit 29/07/2009] - Chủ đề của sứ điệp "Ngày Thế Giới Hòa bình" năm 2010 tập trung vào công cuộc tạo dựng.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 29 tháng 7 năm 2009, Phòng báo chí Tòa thánh loan báo rằng chủ đề của Ngày Thế Giới Hòa bình lần thứ 43 được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2010 là: "Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên". Phòng báo chí Tòa thánh giải thích rằng chủ đề này nhắm gây ý thức về mối liên hệ chặt chẻ giữa việc bảo vệ thiên nhiên và văn hóa hòa bình trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay.

Thông cáo viết: "mối giây liên kết chặt chẻ và mật thiết này ngày càng được nêu lên vì nhiều vấn đề liên quan đến môi trường tự nhiên của con người cũng như việc xử dụng tài nguyên, những thay đổi trong thời tiết, việc áp dụng và xử dụng các kỹ thuật sinh học, việc gia tăng dân số".

Theo phòng báo chí Tòa thánh, "nếu gia đình nhân loại không biết cách đương đầu với những thách đố mới trên đây bằng cách ý thức hơn về công lý, công bình xã hội và liên đới thế giới, thì nhân loại có nguy cơ gieo rắc bạo động giữa các dân tộc cũng như giữa các thế hệ hiện tại và tương lai".

Thông cáo của phòng báo chí Tòa thánh cũng trích dẫn thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate), trong đó Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải bảo vệ môi sinh. Ðây là một thách đố cho toàn thể nhân loại, bởi vì tôn trọng lợi ích tập thể dành cho mọi người là một nghĩa vụ chung và phổ quát.

Do đó, theo phòng báo chí Tòa thánh, tất cả mọi người đều được mời gọi ý thức về trách nhiệm này và cùng nhau đương đầu với thách đố chung, bởi vì trong trật tự thế giới được Ðấng Tạo hóa thiết lập, tất cả mọi người đều lệ thuộc nhau.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page