Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

4 Giám Mục cho Giáo Hội tại Việt Nam

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 4 Giám Mục cho Giáo Hội tại Việt Nam.

Vatican (SD 25-7-2009) - Hôm 25-7-2009, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiến hành việc bổ nhiệm Giám Mục cho 4 giáo phận tại Việt Nam: Thái Bình, Phát Diệm, Phan Thiết và Xuân Lộc.

- Trước hết ÐTC nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang, 77 tuổi (1932), Giám Mục giáo phận Thái Bình và bổ nhiệm người kế nhiệm là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, 63 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, cho đến nay là Giám Mục Phụ tá giáo phận Bùi Chu.

- Thứ hai là ÐTC bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Năng làm tân Giám Mục giáo phận chính tòa Phát Diệm. Ðức tân Giám Mục năm nay 56 tuổi, sinh ngày 24-11 năm 1953 tại Phúc Nhạc, Phát Diệm, học tiểu chủng viện Sàigòn từ năm 1962 đến 1970, rồi lên Ðại chủng viện Thánh Piô 10 Ðà Lạt từ năm 1975 đến 1978. Trong thời gian thụ huấn, thầy Giuse Năng phục vụ trong Tu Hội Tông Ðồ Nhỏ ở Bạch Lâm, Thống Nhất, Ðồng Nai (1977-1988) rồi tại giáo xứ Thuận Hoa, Biên Hòa (1988-1990) cho đến khi thụ phong Linh mục ngày 9-6-1990 thuộc giáo phận Xuân Lộc.

Sau khi thụ phong, cha Giuse Năng làm cha sở và quản hạt Thuận Hoa, Biên Hòa trong 8 năm trời (1990-1998) cho đến khi được gửi sang Roma du học tại Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana và đậu tiến sĩ thần học tín lý năm 2002. Trở về nước, Cha Giuse Năng làm Giám đốc đại chủng viện Xuân Lộc.

Giáo Phận Phát Diệm có 152 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 920 ngàn dân cư, với 69 giáo xứ, 55 Linh Mục, 34 đại chủng sinh và 140 nữ tu. Giáo phận trống tòa từ hơn 2 năm nay sau khi Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến năm nay 67 tuổi (1942), xin từ chức ngày 14-4 năm 2007.

- Bổ nhiệm thứ ba ÐTC quyết định cho Giáo Hội tại Việt Nam là ngài nhận đơn từ chức vì lý do của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, 77 tuổi, Giám Mục giáo phận Phan Thiết và cử người kế nhiệm là Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, 57 tuổi (1952) cho đến nay là Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Saigòn.

- Sau cùng, ÐTC bổ nhiệm Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu làm tân Giám Mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ðức tân Giám Mục năm nay 55 tuổi, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954 tại Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu, theo học tại tiểu chủng viện Xuân Lộc, trước khi lên Ðại chủng viện thánh Piô 10 Ðà Lạt. Do tình trạng chính trị khó khăn của đất nước, Thầy Tôma Hiệu phục vụ tại giáo xứ Tân Mai trong 10 năm trời (1977-1988) trước khi về Tòa Giám Mục Xuân Lộc làm bí thư của Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật từ năm 1988 đến 1999 là năm thầy thụ phong Linh Mục (22-1-1999).

Sau khi thụ phong, Cha Tôma Hiệu tiếp tục phục vụ tại Tòa Giám Mục rồi được gửi sang Pháp năm 2000 học thần học luân lý tại Học viện Công Giáo Toulouse, đậu cao học thần học tại đây năm 2006 rồi trở về nước, làm Chưởng ấn tòa GM Xuân Lộc.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page