Báo The New York Times ca ngợi

thông điệp xã hội của Ðức Thánh Cha

 

Báo The New York Times ca ngợi thông điệp xã hội của Ðức Thánh Cha.

New York [CWN 13/07/2009] - Báo "The New York Times" ca ngợi thông điệp" Bác Ái trong sự thật" (Caritas in veritate).

Trong số ra ngày 13 tháng 7 năm 2009, bình luận gia của báo "The New York Times" là ông Ross Douthat đã ca ngợi thông điệp mới của Ðức thánh cha Beneđitô XVI vì nêu lên những câu hỏi mà "một hệ thống chính trị lành mạnh sẽ cho phép các chính trị gia và các cử tri khai thác".

Theo tác giả Douthat, Ðức thánh cha không đứng về phe Cọng hòa hay Dân Chủ. Cái nhìn của ngài không thuộc bất cứ phạm trù chính trị nào của Hoa kỳ. Thông điệp mới của Ðức thánh cha trình bày một cái nhìn về tình liên đới trong kinh tế cắm rễ sâu trong luân lý. Ðức thánh cha liên kết phẩm giá của lao động với sự thánh thiêng của hôn nhân. Ngài kêu gọi sự phân phối của cải và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một sự quản trị "không có tính trung ương tập quyền". Ngài liên kết sự bóc lột môi sinh với sự phá hủy các phôi thai người.

Nhà bình luận của báo "The New York Times" viết: "Ðây không phải là một thông điệp mà bạn có thể nghe được trong bài diễn văn về tình trạng liên bang của tổng thống Barack Obama hay trong một sự đáp trả nào của Ðảng Cọng Hòa". Theo tác giả, thông điệp của Ðức thánh cha có giá trị cho người Công giáo lẫn không Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page