Cần phải khẩn thiết

thực thi hòa giải tại Phi Châu

 

Cần phải khẩn thiết thực thi hòa giải tại Phi Châu.

Roma [6/10/2009] - Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, khẳng định rằng "giáo huấn về sự hòa giải, cội nguồn của hòa bình và công lý" là "trọng tâm của những suy tư tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi châu".

Trong bài tường trình trước khi khai mạc các cuộc thảo luận của các vị nghị phụ, Ðức cha Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới đã trích dẫn lời kêu gọi khẩn thiết của Ðức thánh cha Beneđitô XVI: "Anh chị em hãy giao hòa với nhau. Mọi tín hữu Kitô đều được kêu mời hòa giải với Chúa và với tha nhân. Trong nhiệm vụ khẩn thiết và trường kỳ này, họ cần phải được hướng dẫn bởi các Ðức giám mục, linh mục, tu sĩ, phó tế cũng như những người sống đời thánh hiến".

Trong phiên khoáng đại chiều thứ Hai 5 tháng 10 năm 2009, các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu đã lắng nghe các đại biểu đến từ Mỹ Châu, Á Châu , Âu Châu và Ðại dương Châu trình bày những phương thế qua đó các Giáo hội tại các vùng này có thể giúp cho Giáo hội tại Phi Châu sống chủ đề của Thượng hội đồng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page