Văn Kiện bàn về nạn Nghèo Ðói

trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình sẽ công bố một Văn Kiện bàn về nạn Nghèo Ðói trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Tin Roma (Zenit 2/09/2008) - Tuần qua, tại Dar-Es-Salaam, thủ đô Tanzania, Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình đã tổ chức Hội Nghị Bốn Ngày về công việc rao giảng Phúc Âm, theo chủ đề: "Tiến đến việc Tái Rao Giảng Phúc Âm cho Xã Hội Phi Châu trong cách phù hợp với Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo".

Ngỏ lời trong Ðại Hội, Ðức Hồng Y Renato Martino đã chính thức giới thiệu tập sách "Toát yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội" là tập sách đã được Hội Ðồng phát hành vào tháng 10 năm 2004. Ðồng thời, Ðức Hồng Y Martino, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, cũng cho biết rằng Hội Ðồng sẽ công bố một văn kiện mới, phân tích nạn nghèo đói trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Ðức Hồng Y quả quyết rằng: từ Công Ðồng Vaticanô II, quyết chọn ưu tiên phục vụ anh chị em nghèo cùng là một trong những điểm đặc biệt của Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội công giáo. Nạn nghèo cùng và nhất là sự bất bình đẳng càng ngày càng gia tăng giữa các vùng, các đại lục, các quốc gia, và cả trong nội bộ của một quốc gia, là một trong những vấn đề bi thảm nhất mà thế giới ngày nay đang phải đương đầu.

Ðức Hồng Y Martino giải thích thêm rằng Văn Kiện mới của Hội Ðồng Toà Thánh nhắm mang đến những câu trả lời cụ thể cho vấn đề nghèo cùng, một cách phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo Hội. Ðây có thể nói là một lối tiếp cận nạn nghèo cùng, một cách phù hợp với tinh thần phúc âm, để giải quyết nạn nghèo đói, và nêu ra-trên bình diện quốc gia và quốc tế -- (nêu ra) những ai có trách nhiệm chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, vừa đồng thời gây ý thức trong giáo hội về vấn đề nghèo đói và về những người nghèo trên thế giới. Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng công việc rao giảng Phúc Âm phải dẫn đưa Giáo Hội đến việc ưu tiên phục vụ người nghèo, và đề ra chương trình canh tân xã hội từ những nhu cầu của người nghèo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page