Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

sẽ tiếp Tân Ðại Sứ Italia cạnh Toà Thánh

vào ngày 4 tháng 10 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ tiếp Tân Ðại Sứ Italia cạnh Toà Thánh vào ngày 4 tháng 10 năm 2007.

Tin Vatican (Vat. 24/09/2007) - Ông Antonio Zanardi Landi, 57 tuổi, tân đại sứ Italia cạnh Toà Thánh, sẽ trình Ủy Nhiệm Thư lên Ðức Bênêđitô XVI vào ngày 4 tháng 10 năm 2007.

Toà Thánh và Quốc Gia Italia có những tương quan khá phức tạp, xét vì Quốc Gia Thành Phố Vatican nằm gọn trong Thành Phố Thủ Ðô Roma của Italia. Lập trường của Hai Quốc Gia (Vatican và Italia), trong những vấn đề luân lý, đôi khi mâu thuẫn với nhau và khơi dậy một loạt những tranh luận và bút chiến.

Trở lui về lịch sử, những người dân Italia đã chiếm lấy thành phố Roma vào năm 1870, và khai sáng Quốc Gia Italia từ Vương Quốc Italia và độc lập khỏi quyền cai trị của Ðức Giáo Hoàng. Hoà Ước Lateranô vào năm 1929, đã giải quyết cuộc tranh chấp và thiếp lập Quốc Gia Thành Phố Vatican. Thoả Hiệp Lateranô này đã được duyệt lại vào năm 1984.

Từ "Toà Thánh" được dùng để chỉ về Trung Tâm của Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu. Và Từ "Quốc Gia Thành Phố Vatican" được dùng để nhấn mạnh đến khía cạnh độc lập của Toà Thánh như là một quốc gia. Ðức Giáo Hoàng vừa là Chủ Chăn Tối Cao của toàn thể Giáo Hội Công Giáo, vừa là nguyên thủ của Quốc Gia Thành Phố Vatican. Tuy nhiên, Ðức Giáo Hoàng không trực tiếp điều hành Quốc Gia Thành Phố Vatican, mà ủy quyền cho một vị Hồng Y, --- hiện tại là Ðức Hồng Y Szoka, người Hoa Kỳ, --- làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican. Quốc Gia Thành Phố Vatican, độc lập và được nhìn nhận như bao quốc gia khác trên thế giới, nhưng có những sinh hoạt đặc biệt khác với các quốc gia, vì chỉ nhằm duy trì sự độc lập của Toà Thánh khỏi mọi áp lực chính trị từ mọi phía.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page