Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm

Linh Mục Thomas Chung An Zu

làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Ðài Bắc

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Linh Mục Thomas Chung An Zu làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Ðài Bắc.


Ðức cha Thomas Chung An Zu, tân Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Ðài Bắc.


Tin Vatican (Vat 31/10/2006) - Ngày 31 tháng 10 năm 2006, Tòa Thánh công bố Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm Linh Mục Thomas Chung An Zu, nguyên Giám Ðốc Liên Ðại Chủng Viện Ðài Loan, làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Ðài Bắc, Ðài Loan.

Tân Giám Mục phụ tá Thomas Chung An Zu, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1952 tại Vân Lâm (Yun-lin), Giáo Phận Ðài Nam, Ðài Loan.

Năm 1965 gia nhập Tiểu Chủng Viện Ðài Nam.

Năm 1972 học triết và thần học tại Ðại Chủng Viện Ðài Nam.

Sau khi tốt nghiệp thần học, vào tháng 6 năm 1981, ngài được bổ nhiệm làm Xử Lý Thường Vụ Quyền Giám Ðốc Tiểu Chủng Viện Ðài Nam.

Ngày 26 tháng 12 năm 1981 thụ phong Linh mục.

Sau khi thụ Phong Linh Mục, ngài liền được bổ nhiệm làm Giám Ðốc Tiểu Chủng Viện Ðài Nam.

Tháng 4 năm 1984 đi du học tại Giáo Hoàng Học Viện Lateranense, Roma (Accademi a Alfonsiana Istituto Superiore di Teologia Morale della Pontificia Universita Lateranense). Năm  1986 tốt nghiệp Cao học Thần Học Luân Lý (Thạc Sĩ).

Tháng 2 năm 1991 được bổ nhiệm làm Tổng Quản Lý (kiêm Chủ nhiệm Ban Mục Vụ) của Trường Nữ Trung Học Ðức Quang (Te-Kuang) của Giáo Phận Ðài Nam.

Năm 1992 ngài tiếp tục đi du học tại Giáo Hoàng Học Viện Lateranense, Roma. Năm 1996 tốt nghiệp Tiến Sĩ Thần Học Luân Lý.

Sau khi về lại Ðài Loan, từ năm 1996 ngài làm Giáo Sư môn Triết Học Luân Lý và Tu Ðức tại Liên Ðại Chủng Viện Ðài Loan (Từ năm 1993 Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan quyết định sát nhập 2 Ðại Chủng Viện Ðài Nam và Ðài Bắc thành một Liên Ðại Chủng Viện Ðài Loan).

Năm 1997 làm phụ tá giáo sư môn Thần Học Luân Lý tại Viện Thần Học của Trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân, Ðài Bắc, Ðài Loan. Tháng 1 năm 2003, ngài được Thánh Bộ Giáo Dục của Tòa Thánh chính thức phê chuẩn ngài làm Giáo Sư môn Thần Học Luân Lý của Viện Thần Học của Trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân, Ðài Bắc, Ðài Loan (vì Viện Thần Học của Trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân trực thuộc Thánh Bộ Giáo Dục của Tòa Thánh).

Từ năm 2000-2003 làm Giám Ðốc Liên Ðại Chủng Viện Ðài Loan.

Từ năm 2004-2006 làm Chủ nhiệm Ban Mục Vụ của Trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân, Ðài Bắc, Ðài Loan.

Ngày 31 tháng 10 năm 2006, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Ðài Bắc, Ðài Loan.

Ðược biết, hiện nay có khoảng 7 Linh Mục Việt Nam (linh mục triều), thuộc Tổng Giáo Phận Ðài Bắc. Ngoài ra còn có nhiều linh mục Việt Nam thuộc các Dòng như Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời, Dòng Don Bosco, Dòng Gioan Tẩy Giả, Dòng Phanxicô, Dòng Vinh Sơn,... đang du học hoặc đang phục vụ trong Tổng Giáo Phận Ðài Bắc. Hằng năm, vẫn thường xuyên có các linh Mục Việt Nam thuộc các Dòng như Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời, Dòng Gioan Tẩy Giả, Dòng Don Bosco... từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Áo, Pháp... đến Ðài Bắc để học tiếng Tàu hoặc để làm việc mục vụ.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page