Ðề Nghị Ðổi Tên các Thánh

theo lịch Phụng Vụ Hàng Tháng

trong năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðề Nghị Ðổi Tên các Thánh theo lịch Phụng Vụ Hàng Tháng trong năm 2007.

(Saigon, Việt Nam - 26/07/2006) - Sau đây là bảng đề nghị đổi tên Các Thánh theo Lịch Phụng Vụ Hàng Tháng Trong Năm 2007. Các số 1, 2 được đánh đậm là ngày dương lịch, số trong ngoặc đơn là ngày âm lịch:

 

Tháng Giêng 2007

1 (13/11) Thứ Hai. Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời. Lễ trọng. Ngày Thế giới Hoà bình.

2 (14) Thứ Ba. Thánh Basilius và Thánh Gregorius Nazianzenus, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ. TV tuần I.

3 (15) Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Jesu. Lễ nhớ.

4 (16) Thứ Năm.

5 (17) Thứ Sáu.

6 (18) Thứ Bảy. Chiều: Lễ Vọng Chúa Hiển Linh.

7 (19) CN. Chúa Hiển Linh. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

(Không cử hành lễ Thánh Raimuldus Penyafort, linh mục).

(VN: Thánh Joseph Tuân, giáo dân).

8 (20) Thứ Hai. Chúa Jesu Chịu Phép Rửa. Lễ kính.

9 (21) Thứ Ba. Tuần I TN. TV tuần I

10 (22) Thứ Tư.

11 (23) Thứ Năm.

12 (24) Thứ Sáu.

13 (25) Thứ Bảy. Thánh Hilarius, giám mục, tiến sĩ.

14 (26) CN II TN. TV tuần II.

(VN: Thánh Dominicus Phạm Trọng Khảm, quan án

Thánh Joseph Phạm Trọng Tả, cai tổng

Thánh Lucas Phạm Trọng Thìn, cai tổng).

15 (27) Thứ Hai.

16 (28) Thứ Ba.

17 (29) Thứ Tư. Thánh Antonius, viện phụ. Lễ nhớ.

18 (30) Thứ Năm. Bắt đầu Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

19 (1/12) Thứ Sáu.

20 (2) Thứ Bảy. Thánh Fabianus, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sebastianus, tử đạo.

21 (3) CN III TN. TV tuần III.

(Không cử hành lễ Thánh Agnes, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ).

22 (4) Thứ Hai. Thánh Vincentius (Vinh Sơn), phó tế, tử đạo.

VN: Thánh Mattheus Alonso Liciniana (Ðậu), linh mục

Thánh Franciscus Gil de Federich (Tế), linh mục.

23 (5) Thứ Ba.

24 (6) Thứ Tư. Thánh Franciscus Sales, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

25 (7) Thứ Năm. Thánh Paulus Tông Ðồ Trở Lại. Lễ kính. Kết thúc Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

26 (8) Thứ Sáu. Thánh Timotheus và Thánh Titus, giám mục. Lễ nhớ.

27 (9) Thứ Bảy. Thánh Angela Merici, trinh nữ.

28 (10) CN IV TN. TV tuần IV.

(Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ).

29 (11) Thứ Hai.

30 (12) Thứ Ba.

VN: Thánh Thomas Dương Thái Khuông, linh mục.

31 (13) Thứ Tư. Thánh Joannes Bosco, linh mục. Lễ nhớ.

 

Tháng Hai

1 (14) Thứ Năm.

2 (15) Thứ Sáu. Dâng Chúa Jesu Trong Ðền Thánh. (Lễ Nến). Lễ kính.

VN: Thánh Joannes Etienne Vénard (Ven), linh mục.

3 (16) Thứ Bảy. Thánh Blasius, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgarius, giám mục.

4 (17) CN V TN. TV tuần I

5 (18) Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

6 (19) Thứ Ba. Thánh Paulus Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

7 (20) Thứ Tư.

8 (21) Thứ Năm. Thánh Josephina Bakhita. Thánh Hieronymus Emilianus.

9 (22) Thứ Sáu.

10 (23) Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.

11 (24) CN. VI TN. TV tuần II

(Ðức Mẹ Lộ Ðức. Ngày Quốc tế Bệnh nhân).

12 (25) Thứ Hai.

13 (26) Thứ Ba.

VN: Thánh Laurentius Nguyễn Văn Hưởng, linh mục

Thánh Paulus Lê Văn Lộc, linh mục.

14 (27) Thứ Tư. Thánh Cyrillus, đan sĩ Thánh Methodius, giám mục. Lễ nhớ.

15 (28) Thứ Năm.

16 (29) Thứ Sáu.

17 (1/1) Thứ Bảy. Mồng Một Tết Ðinh Hợi. Cầu Bình An Cho Năm Mới. Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ.

18 (2) CN. VII TN. TV tuần III. Mồng Hai Tết. Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ.

19 (3) Thứ Hai. Mồng Ba Tết. Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

20 (4) Thứ Ba.

21 (5) Thứ Tư. Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.

(Không cử hành lễ Thánh Petrus Damianus, giám mục, tiến sĩ).

22 (6) Thứ Năm. Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ kính.

23 (7) Thứ Sáu. Thánh Polycarpus, giám mục, tử đạo.

24 (8) Thứ Bảy.

25 (9) CN I Mùa Chay. TV tuần I

26 (10) Thứ Hai.

27 (11) Thứ Ba.

28 (12) Thứ Tư.

 

Tháng Ba

1 (13) Thứ Năm.

2 (14) Thứ Sáu.

3 (15) Thứ Bảy.

4 (16) CN II Mùa Chay. TV tuần II.

(Không cử hành lễ Thánh Casimirus).

5 (17) Thứ Hai.

6 (18) Thứ Ba.

7 (19) Thứ Tư. Thánh nữ Perpetua Thánh nữ Felicitas, tử đạo.

8 (20) Thứ Năm. Thánh Joannes Thiên Chúa, tu sĩ.

9 (21) Thứ Sáu. Thánh Francisca Roma, nữ tu.

10 (22) Thứ Bảy.

11 (23) CN III Mùa Chay. TV tuần III.

(VN: Thánh Dominicus Cẩm, linh mục).

12 (24) Thứ Hai.

13 (25) Thứ Ba.

14 (26) Thứ Tư.

15 (27) Thứ Năm.

16 (28) Thứ Sáu.

17 (29) Thứ Bảy. Thánh Patricius, giám mục.

18 (30) CN IV Mùa Chay. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Cyrillus Jerusalem, giám mục, tiến sĩ).

19 (1/2) Thứ Hai. Thánh Joseph, Bạn Trăm Năm Ðức Maria. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

20 (2) Thứ Ba.

21 (3) Thứ Tư.

22 (4) Thứ Năm.

23 (5) Thứ Sáu. Thánh Turibius Mogrovejo, giám mục.

24 (6) Thứ Bảy.

25 (7) CN V Mùa Chay. TV tuần I.

26 (8) Thứ Hai. Lễ Truyền Tin. Lễ trọng.

27 (9) Thứ Ba.

28 (10) Thứ Tư.

29 (11) Thứ Năm.

30 (12) Thứ Sáu.

31 (13) Thứ Bảy.

 

Tháng Tư

1 (14) CN Lễ Lá. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa. TV tuần II.

2 (15) Thứ Hai Tuần Thánh. (Không cử hành lễ Thánh Franciscus Paola, ẩn tu).

(VN: Thánh Dominicus Vũ Ðình Tước, linh mục).

3 (16) Thứ Ba Tuần Thánh.

4 (17) Thứ Tư Tuần Thánh. (Không cử hành lễ Thánh Isidorus, giám mục, tiến sĩ).

5 (18) Thứ Năm Tuần Thánh. Sáng: Thánh Lễ Làm Phép Dầu.

Chiều: Thánh Lễ Tiệc Ly. TV tuần II.

(Không cử hành lễ Thánh Vincentius Ferrer, linh mục).

6 (19) Thứ Sáu Tuần Thánh. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa. Giữ chay và kiêng thịt.

(VN: Thánh Paulus Lê Bảo Tịnh, linh mục).

7 (20) Thứ Bảy Tuần Thánh. (Không cử hành lễ Thánh Joannes La Salle, linh mục).

Chiều: Vọng Phục Sinh.

(VN: Thánh Petrus Nguyễn Văn Lựu, linh mục).

8 (21) CN Phục Sinh. Mừng Chúa Sống Lại. Lễ trọng với tuần Bát Nhật.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

9 (22) Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

10 (23) Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

11 (24) Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

(Không cử hành lễ Thánh Stanislaus, giám mục, tử đạo).

12 (25) Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

13 (26) Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

(Không cử hành lễ Thánh Martinus I, giáo hoàng, tử đạo).

14 (27) Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

15 (28) CN II Phục Sinh. CN Về Lòng Thương Xót Thiên Chúa.

16 (29) Thứ Hai. TV tuần II.

17 (1/3) Thứ Ba.

18 (2) Thứ Tư.

19 (3) Thứ Năm.

20 (4) Thứ Sáu.

21 (5) Thứ Bảy. Thánh Anselmus giám mục, tiến sĩ.

22 (6) CN III Phục Sinh. TV tuần III.

23 (7) Thứ Hai. Thánh Georgius, tử đạo. Thánh Adalbertus, giám mục, tử đạo.

24 (8) Thứ Ba. Thánh Fidelis Sigmaringen, linh mục, tử đạo.

25 (9) Thứ Tư. Thánh Marcus, Tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.

26 (10) Thứ Năm.

27 (11) Thứ Sáu.

28 (12) Thứ Bảy. Thánh Petrus Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Ludovicus Maria Grignion de Montfort, linh mục.

VN: -Thánh Paulus Phạm Khắc Khoan, linh mục

Thánh Petrus Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng

Thánh Joannes Tẩy Giả Ðinh Văn Thành, thầy giảng.

29 (13) CN IV Phục Sinh. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. TV tuần IV.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

(Không cử hành lễ Thánh Catharina Siena, trinh nữ, tiến sĩ).

30 (14) Thứ Hai. Thánh Pius V, giáo hoàng.

VN: Thánh Joseph Tuân, linh mục.

 

Tháng Năm

1 (15) Thứ Ba. Thánh Joseph Thợ.

VN: Thánh Augustinus Schoeffler (Ðông), linh mục

Thánh Joannes Louis Bonnard (Hương), linh mục.

2 (16) Thứ Tư. Thánh Athanasius, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

VN: Thánh Joseph Nguyễn Văn Lựu, trùm họ.

3 (17) Thứ Năm. Thánh PhilippusThánh Jacobus Tông Ðồ. Lễ kính.

4 (18) Thứ Sáu.

5 (19) Thứ Bảy.

6 (20) CN V Phục Sinh. TV tuần I.

7 (21) Thứ Hai.

8 (22) Thứ Ba.

9 (23) Thứ Tư.

VN: Thánh Joseph Ðỗ Quang Hiển, thầy giảng.

10 (24) Thứ Năm.

11 (25) Thứ Sáu.

VN: Thánh Mattheus Lê Văn Gẫm, thương gia.

12 (26) Thứ Bảy. Thánh Nereus Thánh Achilleus, tử đạo. Thánh Pancratius, tử đạo.

13 (27) CN VI Phục Sinh. TV tuần II.

(Ðức Mẹ Fatima).

14 (28) Thứ Hai. Thánh Matthias, Tông Ðồ. Lễ kính.

15 (29) Thứ Ba.

16 (30) Thứ Tư.

17 (1/4) Thứ Năm.

18 (2) Thứ Sáu. Thánh Joannes I giáo hoàng, tử đạo.

19 (3) Thứ Bảy.

20 (4) CN VII Phục Sinh. Chúa Thăng Thiên. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

(Không cử hành lễ Thánh Bernardinus Siena, linh mục).

21 (5) Thứ Hai. TV tuần III. Thánh Christophorus Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo. Các thánh tử đạo ở Mexicô.

22 (6) Thứ Ba. Thánh Rita Cascia, tu sĩ.

VN: Thánh Michael Hồ Ðình Hy, quan Thái Bộc

Thánh Laurentius Ngôn, giáo dân.

23 (7) Thứ Tư.

24 (8) Thứ Năm.

25 (9) Thứ Sáu. Thánh Beda Venerabilis, linh mục, tiến sĩ. Thánh Gregorius VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magdalena Pazzi, trinh nữ.

VN: Thánh Petrus Ðoàn Văn Vân, thầy giảng.

26 (10) Thứ Bảy. Thánh Philippus Nerus, linh mục.

VN: Thánh Joannes Ðoàn Trinh Hoan, linh mục

Thánh Mattheus Nguyễn Văn Ðắc (Phượng), trùm họ.

Chiều: Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

27 (11) CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).

(Không cử hành lễ thánh Thánh Augustinus Canterbury).

28 (12) Thứ Hai. Tuần VIII TN. TV tuần IV.

VN: Paulus Trần Văn Hạnh, giáo dân.

29 (13) Thứ Ba.

30 (14) Thứ Tư.

31 (15) Thứ Năm. Ðức Maria Thăm Viếng Bà Elizabeth. Lễ kính.

 

Tháng Sáu

1 (16) Thứ Sáu. Thánh Justinus, tử đạo. Lễ nhớ.

VN: Thánh Joseph Phạm Quang Túc, giáo dân.

2 (17) Thứ Bảy. Thánh Marcellinus và Thánh Petrus, tử đạo.

VN: Thánh Dominicus Ninh, giáo dân.

3 (18) CN IX TN. Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng.

(Không cử hành lễ Thánh Carolus Lwanga và các bạn, tử đạo).

(VN: Thánh Paulus Vũ Văn Dương (Ðổng), giáo dân).

4 (19) Thứ Hai. TV tuần I.

5 (20) Thứ Ba. Thánh Bonifatius, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

VN: Thánh Lucas Vũ Bá Loan, linh mục

Thánh Dominicus Nguyễn Văn Huyện (Huyên), giáo dân

Thánh Dominicus Nguyễn Văn Toái (Toại), giáo dân.

6 (21) Thứ Tư. Thánh Norbertus, giám mục.

VN: Thánh Petrus Ðinh Văn Dũng, giáo dân

Thánh Petrus Ðinh Văn Thuần, giáo dân

Thánh Vincentius Phạm Văn Dương, giáo dân.

7 (22) Thứ Năm.

VN: Thánh Joseph Trần Văn Tuấn, giáo dân.

8 (23) Thứ Sáu.

9 (24) Thứ Bảy. Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ.

10 (25) CN X TN. Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

11 (26) Thứ Hai. TV tuần II. Thánh Barnabas, Tông đồ. Lễ nhớ.

12 (27) Thứ Ba.

VN: Thánh Dominicus Ðinh Ðạt, binh sĩ

Thánh Augustinus Phan Viết Huy, binh sĩ

Thánh Nicolaus Bùi Ðức Thể, binh sĩ.

13 (28) Thứ Tư. Thánh Antonius Padova, linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

14 (29) Thứ Năm.

15 (1/5) Thứ Sáu. Thánh Tâm Chúa Jesu. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

16 (2) Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ. Lễ nhớ.

VN: Thánh Dominicus Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân

Thánh Dominicus Nguyên, chánh trương

Thánh Dominicus Nhi, giáo dân

Thánh Andreas Tường, giáo dân

Thánh Vincentius Tường, chánh tổng.

17 (3) CN XI TN. TV tuần III.

(VN: Thánh Petrus Ða, giáo dân)

18 (4) Thứ Hai.

19 (5) Thứ Ba. Thánh Romualdus, viện phụ.

20 (6) Thứ Tư.

21 (7) Thứ Năm. Thánh Aloisius Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

22 (8) Thứ Sáu. Thánh Paulinus Nolanus, giám mục. Thánh Joannes Fisher, giám mục, tử đạo Thánh Thomas More, tử đạo.

23 (9) Thứ Bảy. Chiều: Lễ vọng Sinh nhật Thánh Joannes Tẩy Giả.

24 (10) CN XII TN.

Sinh Nhật Thánh Joannes Tẩy Giả. Lễ trọng.

25 (11) Thứ Hai. TV tuần IV.

26 (12) Thứ Ba.

VN: Thánh Dominicus Henares (Minh), giám mục

Thánh Franciscus Ðỗ Minh Chiểu, thầy giảng.

27 (13) Thứ Tư. Thánh Cyrillus Alexandrinus, giám mục, tiến sĩ.

VN: Thánh Thomas Toán, thầy giảng.

28 (14) Thứ Năm. Thánh Ireneus, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Chiều: Lễ vọng Thánh Petrus và Thánh Paulus, tông đồ.

29 (15) Thứ Sáu Thánh Petrus và Thánh Paulus, tông đồ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

30 (16) Thứ Bảy. Các Thánh Tử đạo Tiên khởi của Giáo đoàn Roma.

VN: Thánh Vincentius Ðỗ Yến, linh mục.

 

Tháng Bảy

1 (17) CN XIII TV. TV tuần I.

2 (18) Thứ Hai.

3 (19) Thứ Ba. Thánh Thomas, Tông Ðồ. Lễ kính.

VN: Thánh Philippus Phan Văn Minh, linh mục.

4 (20) Thứ Tư. Thánh nữ Elizabeth Bồ Ðào Nha.

VN: Thánh Joseph Nguyễn Ðình Uyển, thầy giảng.

5 (21) Thứ Năm. Thánh Antonius Maria Jacaria, linh mục.

6 (22) Thứ Sáu. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo.

7 (23) Thứ Bảy.

8 (24) CN XIV TN. TV tuần II .

9 (25) Thứ Hai. Thánh Augustinus Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo. Các thánh tử đạo ở Trung Hoa.

10 (26) Thứ Ba.

VN: Thánh Petrus Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng

Thánh Antonius Nguyễn Hữu Quỳnh, lương y.

11 (27) Thứ Tư. Thánh Benedictus, viện phụ. Lễ nhớ.

VN: Thánh Ignatius Delgado (Hy), giám mục.

12 (28) Thứ Năm.

VN: Thánh Petrus Hoàng Khanh, linh mục

Agnes Lê Thị Thành (Bà Ðê), giáo dân

13 (29) Thứ Sáu. Thánh Henricus.

14 (1/6) Thứ Bảy. Thánh Camillus Lellis, linh mục.

15 (2) CN XV TN. TV tuần III.

(Không cử hành lễ Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ).

(VN: Thánh Petrus Nguyễn Bá Tuần, linh mục

Thánh Andreas Nguyễn Kim Thông, thầy giảng).

16 (3) Thứ Hai. Ðức Mẹ Núi Carmelo.

17 (4) Thứ Ba.

18 (5) Thứ Tư.

VN: Dominicus Ðinh Ðạt, binh sĩ.

19 (6) Thứ Năm.

20 (7) Thứ Sáu. Thánh Apollinaris, giám mục, tử đạo.

VN: Thánh Joseph Maria Diaz Sanjuro (An), giám mục.

21 (8) Thứ Bảy. Thánh Laurentius Brindisi, linh mục, tiến sĩ.

VN: Ignatius Delgado (Y), giám mục.

22 (9) CN XVI TN. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Maria Magdalena. Lễ nhớ).

23 (10) Thứ Hai. Thánh Birgitta, nữ tu.

24 (11) Thứ Ba. Thánh Sarbelius Makhlũf, linh mục.

VN: Thánh Joseph Fernandez (Hiền), linh mục.

25 (12) Thứ Tư. Thánh Jacobus, Tông Ðồ. Lễ kính.

26 (13) Thứ Năm. Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Ðức Maria. Lễ nhớ.

27 (14) Thứ Sáu.

28 (15) Thứ Bảy.

VN: Thánh Melchior Garcia San Pedro (Xuyên), giám mục.

29 (16) CN XVII TN. TV tuần I.

(Không cử hành lễ Thánh Martha. Lễ nhớ).

30 (17) Thứ Hai. Thánh Petrus Chrysologus, giám mục, tiến sĩ.

31 (18) Thứ Ba. Thánh Ignatius Loyola, linh mục. Lễ nhớ.

VN: Thánh Petrus Ðoàn Công Quý, linh mục

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm họ.

 

Tháng Tám

1 (19) Thứ Tư. Thánh Alfonsus Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

VN: Thánh Bernadus Vũ Văn Duệ, linh mục

Thánh Dominicus Nguyễn Văn Hạnh, linh mục.

2 (20) Thứ Năm. Thánh Eusebius Vercellensis, giám mục. Thánh Petrus Julianus Eymard, linh mục.

3 (21) Thứ Sáu.

4 (22) Thứ Bảy. Thánh Joannes Maria Vianney, linh mục.

5 (23) CN XVIII TN. TV tuần II.

(Cung hiến Thánh đường Ðức Maria).

6 (24) Thứ Hai. Chúa Hiển Dung. Lễ kính.

7 (25) Thứ Ba. Thánh Xystus II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo. Thánh Caietanus, linh mục.

8 (26) Thứ Tư. Thánh Dominicus, linh mục.

9 (27) Thứ Năm. Thánh Teresia Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

10 (28) Thứ Sáu. Thánh Laurentius, Phó Tế, Tử Ðạo. Lễ kính.

11 (29) Thứ Bảy. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

12 (30) CN XIX TN. TV tuần III.

(Không cử hành lễ Thánh Joanna Francisca Chantal, nữ tu).

(VN: Thánh Jacobus Ðỗ Mai Năm (Nam), linh mục

Thánh Antonius Nguyễn Ðích, giáo dân

Thánh Michael Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng).

13 (1/7) Thứ Hai. Thánh Pontianus, giáo hoàng, tử đạo Thánh Hippolytus, linh mục, tử đạo.

14 (2) Thứ Ba. Thánh Maximilianus Maria Kolbe, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Chiều: Lễ Vọng Ðức Mẹ lên trời.

15 (3) Thứ Tư. Ðức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

16 (4) Thứ Năm. Thánh Stephanus Hungari.

17 (5) Thứ Sáu.

18 (6) Thứ Bảy.

19 (7) CN XX TN. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Joannes Eudes, linh mục).

20 (8) Thứ Hai. Thánh Bernardus, viện phụ, tiến sĩ. Lễ nhớ.

21 (9) Thứ Ba. Thánh Pius X, giáo hoàng. Lễ nhớ.

VN: Thánh Joseph Ðặng Ðình Viên, linh mục.

22 (10) Thứ Tư. Ðức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

23 (11) Thứ Năm. Thánh Rosa Lima, trinh nữ.

24 (12) Thứ Sáu. Thánh Bartholomaeus, Tông Ðồ. Lễ kính.

25 (13) Thứ Bảy. Thánh Ludovicus. Thánh Joseph Calasanz, linh mục.

26 (14) CN XXI TN. TV tuần I.

27 (15) Thứ Hai. Thánh Monica. Lễ nhớ.

28 (16) Thứ Ba. Thánh Augustinus, giám mục, tiến sĩ.

29 (17) Thứ Tư. Cuộc khổ nạn của Thánh Joannes Tẩy Giả. Lễ nhớ.

30 (18) Thứ Năm.

31 (19) Thứ Sáu.

 

Tháng Chín

1 (20) Thứ Bảy.

2 (21) CN XXII TN. TV tuần II.

Ngày Quốc Khánh. Cầu Cho Tổ Quốc.

3 (22) Thứ Hai. Thánh Gregorius Cả, giáo hoàng, tiến sĩ. Lễ nhớ.

4 (23) Thứ Ba.

5 (24) Thứ Tư.

VN: Thánh Petrus Nguyễn Văn Tự, linh mục

Thánh Joseph Hoàng Lương Cảnh, giáo dân.

6 (25) Thứ Năm.

7 (26) Thứ Sáu.

8 (27) Thứ Bảy. Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria. Lễ kính.

9 (28) CN XXIII TN. TV tuần III.

(Không cử hành lễ Thánh Petrus Claver, linh mục).

10 (29) Thứ Hai.

11 (1/8) Thứ Ba.

12 (2) Thứ Tư. Danh Thánh Ðức Maria.

13 (3) Thứ Năm. Thánh Joannes Chrysostomus, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

14 (4) Thứ Sáu. Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính.

15 (5) Thứ Bảy. Ðức Mẹ Sầu bi. Lễ nhớ.

16 (6) CN XXIV TN. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Cornelius, giáo hoàng

và Thánh Cyprianus, giám mục, tử đạo).

17 (7) Thứ Hai. Thánh Robertus Bellarminus, giám mục, tiến sĩ.

VN: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục.

18 (8) Thứ Ba.

VN: Thánh Dominicus Trạch (Ðoài), linh mục.

19 (9) Thứ Tư. Thánh Januarius, giám mục, tử đạo.

20 (10) Thứ Năm. Thánh Andreas Kim Taegon và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

VN: Thánh Joannes Charles Cornay (Tân), linh mục.

21 (11) Thứ Sáu. Thánh Mattheus, Tông Ðồ, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.

VN: Thánh Franciscus Jaccard (Phan/ Ninh), linh mục

Thánh Thomas Trần Văn Thiện, chủng sinh.

22 (12) Thứ Bảy.

23 (13) CN XXV TN. TV tuần I.

(Không cử hành lễ Thánh Pius Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ).

24 (14) Thứ Hai.

25 (15) Thứ Ba. Ngày Trung Thu. Cầu cho Thiếu nhi.

26 (16) Thứ Tư. Thánh Cosma và Thánh Damianus, tử đạo.

27 (17) Thứ Năm. Thánh Vincentius de Paul, linh mục. Lễ nhớ.

28 (18) Thứ Sáu. Thánh Venceslaus, tử đạo. Thánh Laurentius Ruiz và các bạn, tử đạo.

29 (19) Thứ Bảy. Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael. Lễ kính.

30 (20) CN XXVI TN. TV tuần II.

(Không cử hành lễ Thánh Hieronymus, linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ).

 

Tháng Mười

1 (21) Thứ Hai. Thánh Teresia Hài Ðồng Jesu, trinh nữ, tiến sĩ. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ nhớ. (Tại Việt Nam: Lễ kính).

2 (22) Thứ Ba. Các Thiên Thần Bản mệnh. Lễ nhớ.

3 (23) Thứ Tư.

4 (24) Thứ Năm. Thánh Franciscus Assisi. Lễ nhớ.

5 (25) Thứ Sáu.

6 (26) Thứ Bảy. Thánh Bruno, linh mục.

VN: Thánh Franciscus Trần Văn Trung, cai đội.

7 (27) CN XXVII TN. TV tuần III. Kính trọng thể Ðức Mẹ Mân Côi.

8 (28) Thứ Hai.

9 (29) Thứ Ba. Thánh Dionysius, giám mục và các bạn, tử đạo. Thánh Joannes Leonardus, linh mục.

10 (30) Thứ Tư.

11 (1/9) Thứ Năm.

VN: Thánh Petrus Lê Tuỳ, linh mục.

12 (2) Thứ Sáu.

13 (3) Thứ Bảy.

14 (4) CN XXVIII TN. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Callistus I, giáo hoàng, tử đạo).

15 (5) Thứ Hai. Thánh Teresia Jesu, trinh nữ, tiến sĩ. Lễ nhớ.

16 (6) Thứ Ba. Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ.

17 (7) Thứ Tư. Thánh Ignatius Antiochia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

VN: Thánh Franciscus Isidore Gagelin (Kính).

18 (8) Thứ Năm. Thánh Lucas, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.

19 (9) Thứ Sáu. Thánh Joannes Brébeuf, linh mục. Thánh Isaac Jogues, linh mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Paulus Thánh Giá, linh mục.

20 (10) Thứ Bảy.

21 (11) CN XXIX TN. CN Truyền giáo. TV tuần I.

22 (12) Thứ Hai.

23 (13) Thứ Ba. Thánh Joannes Capestrano, linh mục.

VN: Thánh Paulus Tống Viết Bường, quan thị vệ.

24 (14) Thứ Tư. Thánh Antonius Maria Claret, giám mục.

VN: Thánh Joseph Lê Ðăng Thị, cai đội.

25 (15) Thứ Năm.

26 (16) Thứ Sáu.

27 (17) Thứ Bảy.

28 (18) CN XXX TN. TV tuần II.

(Không cử hành lễ Thánh Simon Và Thánh Judas, Tông Ðồ. Lễ kính).

(VN: Joannes Ðạt, linh mục).

29 (19) Thứ Hai.

30 (20) Thứ Ba.

31 (21) Thứ Tư.

 

Tháng Mười Một

1 (22) Thứ Năm. Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).

VN: Thánh Hieronymus Hermosilla (Liêm), giám mục

Thánh Valentinus Berrio-Ochoa (Vinh), giám mục

Thánh Paulus Almato (Bình), linh mục.

2 (23) Thứ Sáu. Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời (Lễ Các Ðẳng).

3 (24) Thứ Bảy. Thánh Martinus Porres, tu sĩ.

VN: Thánh Petrus Franciscus Néron (Bắc), linh mục.

4 (25) CN XXXI TN. TV tuần III.

(Không cử hành lễ Thánh Carolus Borromeus, giám mục. Lễ nhớ).

5 (26) Thứ Hai.

VN: Thánh Dominicus Hà Trọng Mậu, linh mục.

6 (27) Thứ Ba.

7 (28) Thứ Tư.

VN: Thánh Jacinto Castanẽda (Gia), linh mục

Thánh Vincentius Lê Quang Liêm, linh mục.

8 (29) Thứ Năm.

VN: Thánh Joseph Nguyễn Ðình Nghi, linh mục

Thánh Paulus Nguyễn Ngân, linh mục

Thánh Martinus Tạ Ðức Thịnh, linh mục

Thánh Martinus Thọ, trùm họ

Thánh Joannes Tẩy Giả Cỏn, lý trưởng.

9 (30) Thứ Sáu. Cung Hiến Thánh Ðường Lateranus. Lễ kính.

10 (1/10) Thứ Bảy. Thánh Leo Cả, giáo hoàng, tiến sĩ. Lễ nhớ.

11 (2) CN XXXII TN. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Martinus Turino, giám mục. Lễ nhớ).

12 (3) Thứ Hai. Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

13 (4) Thứ Ba.

14 (5) Thứ Tư.

VN: Thánh Stephanus Théodore Cuénot (Thể), giám mục.

15 (6) Thứ Năm. Thánh Albertus Cả, giám mục, tiến sĩ.

16 (7) Thứ Sáu. Thánh Margarita Tô Cách Lan. Thánh Gertrudes, trinh nữ.

17 (8) Thứ Bảy. Thánh Elizabeth Hungari. Lễ nhớ.

18 (9) CN XXXIII TN. TV tuần I. Kính trọng thể CÁC THÁNH Tử ÐạO VIệT NAM.

(Không cử hành lễ Cung hiến các Thánh đường Thánh Petrus và Paulus).

19 (10) Thứ Hai.

20 (11) Thứ Ba.

VN: Thánh Franciscus Xavier Nguyễn Cần, thầy giảng.

21 (12) Thứ Tư. Ðức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.

22 (13) Thứ Năm. Thánh Caecilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

23 (14) Thứ Sáu. Thánh Clemens I,giáo hoàng, tử đạo. Thánh Columbanus, viện phụ.

24 (15) Thứ Bảy. Thánh Andreas Dũng Lạc và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

(Tại Việt Nam: Lễ trọng).

VN: Thánh Petrus Dumoulin-Borie (Cao), giám mục

Thánh Vincentius Nguyễn Thế Ðiểm, linh mục

Thánh Petrus Vũ Ðăng Khoa, linh mục.

25 (16) CN XXXIV TN. Ðức Jesu Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ trọng.

(Không cử hành lễ Thánh Catharina Alexandria, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ).

26 (17) Thứ Hai. TV tuần II.

VN: Thánh Thomas Ðinh Viết Dụ, linh mục

Thánh Dominicus Nguyễn Văn Xuyên, linh mục.

27 (18) Thứ Ba.

28 (19) Thứ Tư.

VN: Thánh Andreas Trần Văn Trông (Trọng, Thông), binh sĩ.

29 (20) Thứ Năm.

30 (21) Thứ Sáu. Thánh Andreas, Tông Ðồ. Lễ kính.

VN: Thánh Joseph Marchand (Du), linh mục.

 

Tháng Mười Hai

1 (22) Thứ Bảy.

2 (23) CN I Mùa Vọng. TV tuần I. Các bài đọc năm A.

3 (24) Thứ Hai. Thánh Franciscus Xavier, linh mục. Lễ nhớ.

(Tại Việt Nam: Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính).

4 (25) Thứ Ba. Thánh Joannes Damascenus, linh mục, tiến sĩ.

5 (26) Thứ Tư.

6 (27) Thứ Năm. Thánh Nicolaus, giám mục.

VN: Thánh Joseph Nguyễn Duy Khang, thầy giảng.

7 (28) Thứ Sáu. Thánh Ambrosius, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

8 (29) Thứ Bảy. Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

9 (30) CN II Mùa Vọng. TV tuần II.

Kỷ Niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Sàigòn.

(Không cử hành lễ Thánh Joannes Didacus Juan Diego Cuauhlatoatzin).

10 (1/11) Thứ Hai.

11 (2) Thứ Ba. Thánh Damasus I, giáo hoàng.

12 (3) Thứ Tư. Ðức Trinh Nữ Maria Guadalupe.

VN: Thánh Simon Phan Ðắc Hoà, lương y.

13 (4) Thứ Năm. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

14 (5) Thứ Sáu. Thánh Joannes Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.

15 (6) Thứ Bảy.

16 (7) CN III Mùa Vọng. TV tuần III.

17 (8) Thứ Hai.

18 (9) Thứ Ba.

VN: Thánh Petrus Trương Văn Ðường, thầy giảng

Thánh Paulus Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng

Thánh Petrus Vũ Văn Truật (Vũ Thuật), thầy giảng.

19 (10) Thứ Tư.

VN: Thánh Franciscus Xavier Hà Trọng Mậu, thầy giảng

Thánh Dominicus Bùi Văn Uý, thầy giảng

Thánh Thomas Nguyễn Văn Ðệ, giáo dân

Thánh Augustinus Nguyễn Văn Mới (Mùi), giáo dân

Thánh Stephanus Nguyễn Văn Vinh, giáo dân.

20 (11) Thứ Năm.

21 (12) Thứ Sáu. Thánh Petrus Canisius, linh mục, tiến sĩ.

VN: Thánh Andreas Trần An Dũng (Lạc), linh mục

Thánh Petrus Trương Văn Thi, linh mục.

22 (13) Thứ Bảy.

23 (14) CN IV Mùa Vọng. TV tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Joannes Kety, linh mục. Lễ nhớ).

24 (15) Thứ Hai. Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh.

25 (16) Thứ Ba. Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng với tuần Bát nhật. Lễ buộc.

Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).

26 (17) Thứ Tư. Ngày II Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Stephanus, tử đạo tiên khởi. Lễ kính.

27 (18) Thứ Năm. Ngày III Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Joannes, Tông Ðồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.

28 (19) Thứ Sáu. Ngày IV Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Các Thánh Anh Hài, tử đạo. Lễ kính.

29 (20) Thứ Bảy. Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Thomas Becket, giám mục, tử đạo.

30 (21) CN. Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Gia Thất. Lễ kính.

31 (22) Thứ Hai. Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Sylvester I, giáo hoàng.

 

Xin chân thành cám ơn quý độc giả. Cầu chúc quý vị an lành và tràn đầy ơn Chúa.

 

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page