Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho biết

sẽ suy nghĩ thêm về vai trò của người nữ

trong giáo hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho biết sẽ suy nghĩ thêm về vai trò của người nữ trong giáo hội, nhưng xác định lập trường không phong chức linh mục cho người nữ trong Giáo Hội Công Giáo.

Tin Vatican (Vat. 3/03/2006) - Trang Ðiện Tử Vatican ngày 3 tháng 3 năm 2006, phổ biến bản tường trình dài 16 trang, bằng tiếng Ý, kể lại cuộc gặp gỡ và những lời nói tự phát của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI với hàng giáo sĩ Roma hôm thứ Năm mùng 2 tháng 3 năm 2006 (như tin chúng tôi đã loan).

Bản Tường Trình dài 16 trang này ghi lại những câu hỏi của các linh mục đã đặt ra cho ÐTC, bài diễn văn chào mừng của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, và phần chính là những lời ÐTC đã nói tự phát, dài đến 10 trang. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu nội dung những trao đổi nầy trong chương trình tin tức và thời sự sau này. Trong bản tin lần này, chúng tôi trích lại đây bản tóm gọn của hãng tin Apic về đề tài vai trò người nữ trong Giáo Hội Công Giáo.

Theo lời tóm kết của hãng tin Apic, thì ÐTC đã chính thức loại bỏ việc phong chức linh mục cho người nữ, và cho biết rằng ngài đang suy nghĩ xem có thể dành cho người nữ vai trò nhiều hơn và quan trọng trong giáo hội như thế nào. Hãng tin Apic trích lại lời của ÐTC như sau: "Như chúng ta biết rõ, thừa tác vụ linh mục của Chúa được dành cho người nam... Con người phàm trần không có quyền quyết định trong vấn đề này... nhưng chính Chúa Kitô mới là đấng quyết định... Chính Chúa là đấng thông truyền bí tích Thánh Thể và các bí tích khác... Tuy nhiên, cũng có lý để tự hỏi rằng trong việc phục vụ của thừa tác vụ... người ta có thể dành chỗ rộng hơn, dành những vai trò trách nhiệm hơn cho những người nữ như thế nào? ÐTC đã không xác định rõ ngài sẽ nghĩ đến việc dành cho giới nữ những vai trò như thế nào, cũng không xác định về thời gian lúc nào thì sẽ đi đến những quyết định. Tuy nhiên, những lời quả quyết trên của ÐTC có thể mở ra những suy nghĩ mới về khả thể dành một chỗ "hữu hình hơn" cho người nữ, quanh bàn thánh, trong những gì không liên hệ đến các bí tích.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page