Quốc Hội Cộng Hoà Tchequi

biểu quyết đạo luật mới

giới hạn sự tự do của Giáo Hội Công Giáo

và của các Giáo Hội khác (Tin Lành)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quốc Hội Cộng Hoà Tchequi biểu quyết đạo luật mới giới hạn sự tự do của Giáo Hội Công Giáo và của các Giáo Hội khác (Tin Lành).

Tin Praha/ Cộng Hoà Tchequi (Apic 25/11/2005) - Các Giáo Hội công giáo và Tin Lành tại Cộng Hoà Tchequi phiền trách Quốc Hội nước này thông qua đạo luật mới, nhắm giới hạn sinh họat của các cộng đoàn tôn giáo. Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Tchequi và Mục Sư Pavel Cerny, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô (Tin Lành) đã chỉ trích mạnh mẽ những tu chính mà Quốc Hội Tchequi đã nhận đưa vào Bộ Luật Tôn Giáo hiện hành. Tu Chính quan trọng là việc buộc các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký, vừa đồng thời thay đổi quy chế của các tổ chức hoạt động từ thiện và phục vụ xã hội của các giáo hội.

Khối chiếm đa số tại Quốc Hội để đưa vào những tu chính luật, có tính cách giới hạn nói trên, là khối các Dân Biểu thuộc hai Ðảng Dân Chủ Xã Hội và Ðảng Cộng Sản. Trong khi đó các dân biểu thuộc Ðảng Dân Chủ Kitô Giáo thì lên tiếng cho biết họ sẽ kiện những tu chính nói trên là bất hợp hiến, nghĩa là nghịch lại những quyền lợi mà Hiến Pháp quốc gia đã chấp nhận cho các Giáo Hội. Ðược biết, Hiến Pháp Cộng Hoà Tchequi nhìn nhận các Giáo Hội điều hành những công việc của mình một cách độc lập với Nhà Nước. Giờ đây, với những tu chính mới, được thêm vào Ðạo Luật Tôn Giáo hiện hành, thì các Giáo Hội và các cộng đoàn giáo hội không còn có thể hoạt động "bên ngoài sự bảo trợ của Nhà Nước" được nữa. Những tu chính mới thêm vào nầy, nói lên tinh thần nghi kỵ của Nhà Nước đối với các Giáo Hội.

Ðược biết, vị đã có trách nhiệm sọan ra những tu chính luật để trình cho quốc hội biểu quyết, là Ông Pavel Dostal, thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội và là Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá. Tại Cộng Hoà Tchequi, Bộ Văn Hoá là Bộ trách nhiệm trên các cộng đoàn tôn giáo. Và Ông Bộ Trưởng Văn Hoá, tác giả của những tu chính luật nói trên, vừa qua đời vì bệnh ung thư. Vị tân bộ tưởng Văn Hoá đã không làm gì để chận lại bản những tu chính luật nói trên. Mục Sư Pavel Cerny, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô (Tin Lành), than phiền là từ nay những sinh họat của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội bị điều khiển bởi một guồng máy hành chánh mà mục đích là nhắm giới hạn sự tự do của các Giáo Hội. Và qua các tu chính luật nói trên, các công chức của nhà nước có lý do để xen vào nội bộ sinh hoạt của các Giáo Hội. Theo Mục Sư Pavel Cerny, bầu khí luật pháp tôn giáo hiện nay tại cộng hoà Tchequi, làm cho người dân nhớ lại "thời độc trị" trước đây của đảng cộng sản Tiệp Khắc.

Mặc dù đã được đa số dân biểu tại Quốc Hội biểu quyết chấp nhận, nhưng bản Tu Chính Luật Tôn Giáo nói trên, còn cần sự phê chuẩn của Tổng Thống Cộng Hoà Tchequi, mới thành hiệu lực.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page