Các Tu Sĩ dòng Don Bosco

mừng kỷ niệm 100 năm

đến Truyền Giáo tại Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Tu Sĩ dòng Don Bosco mừng kỷ niệm 100 năm đến Truyền Giáo tại Trung Quốc.

Tin Hong Kong (Apic 16/11/2005) - Các Tu Sĩ dòng Don Bosco mừng kỷ niệm 100 năm đến Truyền Giáo tại Trung Quốc. Năm 1906, nhóm 6 Tu Sĩ dòng Don Bosco đến Trung Quốc. Trước tiên họ đến Macao, và bắt đầu sứ mạng Truyền Giáo tại Trung Quốc. Nhóm được đặt dưới sự hướng dẫn của Cha Louis Vermiglia, người sau này được bổ nhiệm làm giám mục Shao Zhou, và là vị sáng lập dòng Các Nữ Tu Truyền Tin.

Năm 1926, Cộng Ðoàn Truyền Giáo này trở thành Tỉnh Dòng Trung Quốc, với tên gọi là Tỉnh Dòng Ðức Maria, Ðấng Phù Trợ các Tín Hữu; năm 1931, Tu Sĩ Salêsien đầu tiên người Trung Quốc được khấn trọng thể, và một năm sau, tức năm 1932, tạp chí đầu tiên bằng tiếng Trung Quốc của các Cha Dòng Don Bosco được phát hành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page