Những Lời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

đã nói trong ngày tôn phong Chân Phước

cho Ba Ðầy Tớ Chúa

hôm Chúa Nhật, ngày 13/11/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói trong ngày tôn phong Chân Phước cho Ba Ðầy Tớ Chúa, hôm Chúa Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 15/11/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2005, truớc khi xướng kinh Truyền Tin với các Tín Hữu tại quảng truờng Thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI đã có những lời huấn đức về mẫu gương của Ba Vị Tân Chân Phuớc vừa được tôn phong. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Sáng nay, --- (tức sáng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2005), --- trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, giáo hội đã công bố ba Ðầy Tớ Chúa lên bậc Chân Phước. Ðó là các Tân Chân Phước sau đây:

- Tân Chân Phước Charles de Foucauld, linh mục,

- Tân Chân Phước Maria Pia Mastêna, vị sáng lập Dòng các Nữ Tu của Thánh Nhan Chúa,

Và Tân Chân Phước Maria Crô-ci-fis-sô Cur-ciô, sáng lập viên dòng các Nữ Tu Camêlô Truyền Giáo của Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.

Ba vị tân chân phước nầy gia nhập vào đoàn các chân phước mà Ðức Gioan Phaolô II, trong suốt triều giáo hoàng của ngài, đã đề ra cho sự tôn kính tại các cộng đoàn giáo hội, trong đó các tân chân phước đã sinh sống, với ý thức về tất cả những gì Công Ðồng Vaticanô II đã nhấn mạnh thật nhiều, rằng tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều được mời gọi tiến đến sự trọn lành của đời sống kitô: linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, mỗi người tuỳ theo ơn đoàn sũng riêng và ơn gọi chuyên biệt của mình.

Thật vậy, Công Ðồng đã chú ý nhiều đến vai trò của giáo dân, vừa dành riêng một chương, -- tức chương thứ tư của Hiến Chế về Giáo Hội, Ánh Sáng Muôn Dân, để định nghĩa về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân; ơn gọi và sứ mạng này ăn rễ trong bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức và được hướng đến việc "tìm kiếm Nước Thiên Chúa trong những đối xử với những điều trần thế vừa xếp định chúng theo ý định của Thiên Chúa" (số 31). Ngày 18 tháng 11 năm 1965, các nghị phụ đã biểu quyết chấp nhận một Sắc Lệnh chuyên biệt về việc tông đồ của giáo dân (Apostolicam actuositatem). Sắc Lệnh này nhấn mạnh trước hết rằng "sự phong phú của công việc tông đồ giáo dân, tuỳ thuộc vào sự kết hiệp sống động của người tông đồ với Chúa Kitô" (số 4), nghĩa là tùy thuộc vào tinh thần tu đức kiện cường, được nuôi dưỡng bởi việc tham dự tích cực vào Phụng Vụ và được biểu lộ trong nếp sống thực hành các Mối Phúc Thật của Tin Mừng. Ngoài ra, đối với giáo dân, điều có tầm quan trọng to lớn là kỷ năng chuyên môn, ý thức về gia đình, ý thức công dân và những nhân đức xã hội. Quả thật mỗi giáo dân được mời gọi cách riêng để làm chứng; và chứng tá cá nhân này là điều hết sức quý báu, nhất là tại những nơi mà sự tự do của Giáo Hội gặp phải những cản trở; tuy nhiên Công Ðồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tông đồ có tổ chức, cần thiết để gây ảnh hưởng trên tâm thức chung, trên những điều kiện xã hội và trên các cơ cấu (x. ivi số 18). Trên bình diện này, các nghị phụ đã khuyến khích những hiệp hội khác nhau dành cho giáo dân, vừa nhấn mạnh đến việc huấn luyện nguời giáo dân làm việc tông đồ. Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đáng mến, đã muốn dành riêng Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 1987, để bàn về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của giáo dân; sau khoá họp năm 1987 đó, ngài đã công bố Tông Huấn về Giáo Dân.

Kết thúc, tôi muốn nhắc lại rằng Chúa Nhật tuần qua (6/11/2005), tại Nhà Thờ Chính Toà của giáo phận Vi-cen-za, một nguời mẹ gia đình đã được phong chân phước; đó là Chân Phước Êu-rô-sia Fa-bris, với tên gọi riêng là "Mam-Ma Rossa", một mẫu gương cho đời sống kitô trong bậc giáo dân. Chúng ta hãy phó thác toàn thể dân Chúa cho tất cả những vị đã bước vào quê hương trên trời, cho tất cả các thánh nam nữ và nhất là cho Ðức Maria rất thánh và cho Thánh Cả Giuse, ngõ hầu được lớn lên trong tâm hồn mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, cái ý thức mình được gọi dấn thân làm việc hữu hiệu trong vườn nho của Chúa.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2005, ngày tôn phong ba vị Tân Chân Phước, trong đó có Cha Charles de Foucauld.

Trước đó, vào lúc cuối thánh lễ phong chân phước, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã xuống Ðền Thờ Thánh Phêrô để tôn kính Thánh Tích của ba vị Tân chân phước vừa được tôn phong. Trong dịp nầy, Ðức Thánh Cha đã nói vài lời như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật thứ XXXIII Mùa Thường, chúng ta được vui mừng tôn kính ba vị Tân Chân Phước: Chân Phước Linh Mục Charles de Foucauld, Chân Phước Nữ Tu Maria Pia Mastêna, sáng lập viên Dòng các Nữ Tu của Thánh Nhan Chúa,và Chân Phước Nữ Tu Maria Crocifisso Curciô, sáng lập viên Các Nữ Tu Carmêlô Truyền Giáo của Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu; Ba Vị Tân Chân Phước nầy, trong những hình thức khác nhau, đã tận hiến cuộc đời cho Chúa Kitô và các ngài đề nghị lại cho mọi người kitô hôm nay lý tưởng cao cả sống thánh thiện. Tôi xin chào tất cả anh chị em, đến từ những vùng khác nhau trên thế giới, để tham dự vào cuộc biểu lộ đức tin long trọng này. Một cách đặc biệt, tôi chào Ðức Hồng Y Josê Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh; tôi cảm tạ ngài vì đã chủ sự buổi cử hành Thánh Thể, trong đó ngài đã đọc Tông Thư của tôi ghi tên Ba Vị Ðầy Tớ Chúa vào Sổ Bộ Các Vị Chân Phước.

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá của Cha Charles de Foucauld. Nhờ đời sống chiêm niệm và ẩn dật tại Nazareth, Cha đã gặp được sự thật về nhân tính của Chúa Giêsu, vừa mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm Mầu nhiệm Nhập Thể; tại nơi đây, Chân phước đã học biết nhiều về Chúa, Ðấng mà ngài muốn sống theo với lòng khiêm tốn và sự khó nghèo. Ngài đã khám phá rằng Chúa Giêsu, Ðấng đã đến với con người trong nhân tính, đang mời gọi chúng ta sống tình huynh đệ phổ quát, tình huynh đệ mà chân phước đã sống sau đó trong sa mạc Sahara, và mời gọi chúng ta sống yêu thương theo gương Chúa. Như là linh mục, ngài đã đặt Thánh Thể và Tin Mừng vào trung tâm cuộc đời ngài; Thánh Thể và Tin Mừng, đó là hai bàn tiệc Lời Chúa và Mình Chúa, nguồn mạch cho đời sống kitô và cho sứ mạng.

Tôi cũng xin chào tất cả những ai đến đây để tôn vinh Chân Phước Maria Pia Mastêna. Tôi chào đặc biệt anh chị em hành hương đến từ quê hương của chân phước, từ nơi còn lưu giữ thân xác của chân phước, và từ các giáo phận khắp nơi Italia, từ Ba-Tây và từ Indônêsia. Thật là thời sự biết chừng nào, ơn đoàn sủng của chân phước Maria Pia, Ðấng đã được Thánh Nhan Chúa chiếm trọn, và đã mặc lấy những tâm tình dịu dàng của Con Thiên Chúa đối với nhân loại bị biến dạng hư đi vì tội lỗi, đã cựu thể hoá những hành động nhân từ và sau đó đã dự tính thành lập một Dòng Tu với mục đích "phổ biến, đền bù, tái tạo hình ảnh Chúa Giêsu dịu hiền trong các tâm hồn. Nguyện xin Tân Chân Phước cầu cùng Chúa ban cho tất cả những ai hết lòng yêu mến và sốt sắng tôn kính ngài, được hồng ân luôn khao khát huớng đến sự Thánh Thiện.

Giờ đây tôi cũng chào anh chị em hành hương đến từ khắp nơi Italia và trên thế giới, để tôn vinh Nữ Chân Phước Maria Crocifissa Curcio. Tôi xin gởi lời chào thân tình đến tất cả và từng người, nhất là những ai thuộc về gia đình thiêng liêng của Các Nữ Tu Camêlô Truyền Giáo của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Nơi trung tâm cuộc đời ngài, Tân Chân Phước đã đặt sự hiện diện của Chúa Giêsu nhân từ, Ðấng được gặp gỡ và tôn thờ trong bí tích Thánh Thể. Lòng say mê đích thực đối với các linh hồn, đó là đặc điểm của cuộc đời của Mẹ Maria Crocifissa. Mẹ sốt sắng thực hiện việc "đền bù thiêng liêng" để đáp lại tình thương của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Cuộc đời của Chân Phước là lời cầu nguyện liên tục, cả khi Mẹ phải lo việc phục vụ dân chúng, nhất là những cô thiếu nữ nghèo và cần được trợ giúp. Ước gì tân chân phước Maria Crocifissa Curcio, từ trời cao tiếp tục canh phòng trên cộng đoàn đã được chính Mẹ sáng lập và trên tất cả mọi người tôn kính Mẹ.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân Ba Vị Tân Chân Phước, và chúng ta hãy cố gắng noi gương thánh thiện của các ngài. Ước chi các ngài cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn được sống trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội. Cùng với những nguyện uớc trên và với lời bảo đảm chân thành nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện, Tôi ban phép lành Toà Thánh cho tất cả anh chị em hiện diện nơi đây và cho những kẻ thân yêu của anh chị em.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời ÐTC Bênêđitô XVI đã nói, trong ngày Chúa Nhật, 13 tháng 11 năm 2005, ngày phong chân phước cho ba Ðầy Tớ Chúa... Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page