Sách "Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo"

ấn bản bằng tiếng Pháp

sắp được Hội Ðồng Giám Mục Canada

phát hành vào đầu Mùa Vọng

khoảng cuối năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sách "Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo" ấn bản bằng tiếng Pháp sắp được Hội Ðồng Giám Mục Canada phát hành vào đầu Mùa Vọng, khoảng cuối năm 2005.

Tin Ottawa/Canada (Apic 10/11/2005) - Sách "Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo", ấn bản bằng tiếng Pháp, sắp được Hội Ðồng Giám Mục Canada phát hành vào đầu Mùa Vọng Năm 2005 này.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào ngày áp lễ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, tức ngày 28 tháng 6 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố sách Toát Yếu Giáo Lý này, trong ấn bản mẫu bằng tiếng Ý. Ấn bản bằng các thứ tiếng khác được dành cho các địa phương xuất bản sau. Nay ấn bản bằng tiếng Pháp sắp được Hội Ðồng Giám Mục Canada phát hành vào đầu Mùa Vọng, khoảng cuối năm 2005. Và ấn bản bằng tiếng Anh, sẽ được phát hành vào đầu năm mới 2006.

Chính Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã muốn có quyển Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo này, tóm gọn lại Sách Giáo Lý Công Giáo, và đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger - nay là Ðức Giao Hoàng Bênêđitô XVI - làm chủ tịch Ủy Ban sọan Sách Toát Yếu này vào năm 2003.

Ấn bản tiếng Pháp Sách Toát yếu Giáo Lý Công Giáo dày 208 trang, gồm có 598 câu hỏi thưa, được xếp theo bốn phần, giống như bốn phần của Sách Giáo Lý Công Giáo:

- phần I nói về việc Tuyên xưng Ðức Tin,

- phần II nói về việc Cử hành Mầu Nhiệm Kitô,

- phần III nói về Ðời Sống trong Chúa Kitô,

- và phần IV nói về việc cầu nguyện.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây vài mốc lịch sử việc sọan sách Giáo Lý Mới của Giáo Hội Công Giáo và soạn sách "Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo" như sau:

- Ngày 7 tháng 12 năm 1992, sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, dày 2,855 số, được công bố trong ấn bản bằng tiếng Pháp.

- Năm năm sau, tức vào năm 1997, ấn bản mẫu bằng tiếng Latinh, với vài điểm thay đổi, được công bố.

- Năm 2002, Ðại Hội Quốc tế về Việc Giảng Dạy Giáo Lý, đề nghị sọan một sách Toát Yếu Giáo Lý, tóm gọn lại Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (năm 1992), để phổ biến rộng rãi hơn. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II chấp thuận đề nghị nầy.

- Tháng 2 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II thành lập Ủy Ban Ðặc Biệt để sọan sách Toát Yếu Giáo Lý. Ủy Ban do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger làm chủ tịch. Công việc sọan thảo có hai giai đọan chính. Trước hết là giai đọan tham khảo các chuyên viên và các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi, kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 2004. Giai đọan hai là đúc kết các nhận xét và hình thành văn bản chính thức trong hình thức Hỏi-Thưa, để tạo ra như thể một "đối thoại" giữa bản văn và người đọc. Toàn bộ sách toát yếu dự trù dày 200 trang.

- Một năm sau, ngày 18 tháng 6 năm 2005, sách Toát Yếu Giáo Lý, ấn bản bằng tiếng Ý, được trình lên Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

- Ngày 28 tháng 6 năm 2005, áp lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI chủ sự một cử hành phụng vụ tại Phòng Clementina nơi Ðiện Tông Toà Vatican, để chính thức công bố sách Toát Yêu Giáo Lý này.

- Ngày 29 tháng 6, đúng lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là ngày chính thức phổ biến ấn bản tiếng Ý của sách Toát Yếu Giáo Lý.

- Giờ đây, lúc bắt đầu Mùa Vọng, khoảng cuối năm 2005, Hội Ðồng Giám Mục Canada, phát hành ấn bản bằng tiếng Pháp sách Toát Yếu Giáo Lý; và ấn bản bằng tiếng Anh, sẽ được phát hành vào đầu năm 2006.

Ðược biết sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (ấn bản nguyên thuỷ năm 1992, dày 2,855 số) đã được phổ biến trong 60 thứ tiếng khác nhau trên thế giới, trong đó có ấn bản bằng tiếng Việt Nam.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page