Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

ban Ơn Toàn Xá nhân dịp

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI ban Ơn Toàn Xá nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2005.

Tin Vatican (Vat 8/08/2005) - Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 8 năm 2005, Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã công bố sắc lệnh của Tòa Xá Giải Tòa Thánh, cho biết ÐTC Bênêđitô XVI ban Ơn Toàn Xá và Tiểu Xá, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 tại Koln, thể theo lời xin của nhiều vị Chủ Chăn Giáo Hội. Sắc Lệnh đã do hai vị đứng đầu Tòa Xá Giải Tòa Thánh, là Ðức Hồng Y James Francis Stafford, Trưởng Tòa Xá Giải, và Linh Mục Gianfranco Girotti, chưởng ấn, ấn ký hôm ngày mùng 2 tháng 8 năm 2005.

Nội dung sắc lệnh như sau:

 

Ðược hưởng ơn Toàn Xá, theo những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý của Ðức Thánh Cha) những tín hữu nào, với tâm hồn xa lánh tội lỗi, tham dự một cách chú ý và sốt sắng, vào bất cứ cử hành thánh thiện nào trong thời gian tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX tại Koln, và tham dự vào Thánh Lễ Trọng Thể Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Với những tín hữu khác, bất cứ họ đang sinh sống tại đâu, trong thời gian Ngày Quốc Tế Giới Trẻ nói trên, cũng được hưởng ơn Tiểu Xá, nếu, ít ra với tâm hồn thống hối, họ khẩn cầu cùng Thiên Chúa, một cách sốt sắng, cho những người trẻ kitô được củng cố trong việc tuyên xưng Ðức Tin, được vững mạnh trong tình thương và trong sự kính trọng đối với cha mẹ, và được dấn thân cách cương quyết sống đời gia đình mà họ đã thành lập hoặc sẽ thành lập, hay cương quyết sống ơn gọi mà Thiên Chúa đã chỉ cho mỗi  người, đúng theo mẫu mực của Tin Mừng và theo giáo huấn của Mẹ Giáo Hội.

Sắc lệnh nầy có giá trị trong khoảng thời gian đã được chỉ định, (tức trong thời gian Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005), và triệt tiêu những gì  ngược lại sắc lệnh nầy.

Ban hành tại Roma ngày 2 tháng 8 năm 2005, tại Tòa Xá Giải Tòa Thánh.

(Ấn ký)

Hồng Y James Francis Stafford, Trưởng Tòa Xá Giải

Linh Mục Gianfranco Girotti, O.F.M., chưởng ấn.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page