Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại kết

các Giáo Hội Kitô

sẽ gặp ÐTC Bênêdictô XVI

vào tháng 6 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mục Sư Samuel Kobia, Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại kết các Giáo Hội Kitô, sẽ gặp Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, vào tháng 6 năm 2005.

Tin Roma (Apic 10/05/2005) - Trong cuộc họp báo tại thủ đô Athêna, Hy Lạp, Mục Sư Samuel Kopia, tổng thư ký của Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô (COE) đã cho biết là sẽ gặp Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI vào tháng 6 năm 2005, khi mục sư đến Roma từ ngày 12 đến 14 tháng 6 năm 2005.

Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô là một Tổ Chức quy tụ đông nhất những Giáo Hội Kitô không Công Giáo; và Giáo Hội Công Giáo, tuy không phải là thành viên của Tổ Chức nầy, nhưng có cử người tham dự vào vài ủy ban của Hội Ðồng nầy, chẳng hạn như Ủy Ban Ðức Tin và Hiến Chế.

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, trong thập niên 70, khi còn là giáo sư thần học tại Ðức, đã là thành viên của Ủy Ban Ðức Tin và Hiến Chế nầy. Sau đó, khi làm tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, tại Roma, Ðức Hồng Y Ratzinger đã bị các vị lãnh đạo các giáo hội kitô phê bình, vì đã công bố huấn thị mang tựa đề: Dominus Jesus, Chúa Giêsu, vào năm 2000, xác định lập trường giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, rằng Chúa Giêsu Kitô là Ðấng trung gian duy nhất của ơn cứu rỗi.

Ðược biết Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô đang tổ chức Hội Nghị tại Thủ Ðô Athêna, Hy Lạp, về đề tài Truyền Giáo và Công Cuộc Rao Giảng Phúc Âm, từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 5 năm 2005, và Giáo Hội Công Giáo Roma, qua bộ Truyền Giáo, đã gởi phái đoàn đến tham dự Hội Nghị nầy. Ðức Ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, viên chức cao cấp của Bộ Truyền Giáo, có mặt trong phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội Nghị nầy.

Mục Sư Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô cho biết Hội Ðồng rất sẵn sàng làm việc với Giáo Hội Công Giáo Roma, trong lãnh vực liên quan đến việc Truyền Giáo. Ngoài ra, Mục Sư cũng nhắc đến những lãnh vực cộng tác khác nữa giữa Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô và Giáo Hội Công Giáo Roma, chẳng hạn như lãnh vực về sự hiệp nhất giáo hội; và Giáo Hội Công Giáo Roma là thành viên của Ủy Ban Ðức Tin và Hiến Chế của Hội Ðồng.

Liên Quan đến Hội Nghị về Truyền Giáo đang được Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô tổ chức tại thủ đô Athêna của Hy Lạp, Mục Sư Samuel Kopia đã tuyên bố hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 5 năm 2005, rằng: Các Giáo Hội Kitô cần xét lại những quan niệm của mình về Truyền Giáo, trước hiện tượng kitô giáo đang di chuyển từ vùng Bắc Bán Cầu xuống vùng Nam Bán Cầu. Từ nay, điều gì đã được dùng để diễn tả đức tin, không còn là những hình thức đã được phát sinh từ nền văn hóa âu châu nữa.

Phi Châu hiện nay là một trong những vùng trong đó kitô giáo gia tăng nhanh; và các nhà nghiên cứu dự đoán rằng từ nay (2005) đến năm 2100, 80% tổng số người kitô trên thế giới sẽ sinh sống tại các đại lục ngoài Âu Châu, như Phi Châu, Á Châu, Châu Mỹ La Tinh và Ðại Dương Châu.

Hội Nghị về Truyền Giáo Và Rao Giảng Phúc Âm đã được Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô tổ chức lần đầu tiên vào năm 1910; và Lần Hội Nghị năm nay (2005) tại thủ đô Athêna, là lần Hội Nghị đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia có đa số dân chúng theo Chính thống giáo. Chính Thống Giáo Hy Lạp có gởi phái đoàn tham dự Hội Nghị nầy. Ðức Tổng Giám Mục  Christodoulos, thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống Giáo Hy Lạp, khi tiếp khoảng 500 tham dự viên Hội Nghị, đã tuyên bố hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 5 năm 2005, rằng Giáo Hội Chính Thống Giáo Hy Lạp liên kết với những giáo hội kitô khác, để tham dự vào công cuộc đối thoại và làm chứng chung, mặc dù có vài chống đối đến từ phía các tín hữu chính thống giáo hy lạp. Ðức Tổng Giám Mục Christodoulos tuyên bố tiếp như sau: "Chính Thống Giáo có vai trò quan trọng trong khung cảnh toàn bộ cộng đồng kitô giáo, đối diện với thái độ thù nghịch càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, chống lại Ðức Tin Kitô chúng ta."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page