Ðức Hồng Y Renato Martino

mời gọi suy tư lại vấn đề Lao Ðộng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Renato Martino mời gọi suy tư lại vấn đề Lao Ðộng.

Tin Roma (Apic 27/02/2005) - Trong bài thuyết trình tại Ðại Học Giáo Hoàng Lateranô, ở Roma, hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2005, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, đã lên tiếng mời gọi hãy suy tư lại vấn đề Lao Ðộng và  giá trị của Lao Ðộng trong khung cảnh của sự toàn cầu hóa công bằng. Ðức Hồng Y nhắc lại phúc trình được soạn ra do bởi Ủy Ban Quốc Tế về chiều kích xã hội của việc toàn cầu hóa; phúc trình nầy đã được Văn Phòng Lao Ðộng Quốc Tế yêu cầu thực hiện vào năm 2002, và đã được công bố vào năm 2004.

Ðức Hồng Y nói: "Sinh hoạt hiện nay của nền kinh tế thế giới đang phải lận đận vì những bất quân bình hết sức tận căn và kéo dài; những bất quân bình nầy không thể chấp nhận được trên bình diện luân lý, và không thể được biện minh trên bình diện chính trị... Ðối với đa số những con người nam nữ trên thế giới, việc toàn cầu hóa không đáp ứng những khát vọng chính đáng của họ muốn có được việc làm xứng đáng và tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ."

Ðức Hồng Y Martino còn nhận định thêm như sau: "Ngày nay là lúc cần đặt lên hàng đầu vấn đề lao động và về phẩm giá của con người trong hoạt động nhắm thiết lập một sự toàn cầu hóa trong công bằng. Vì thế cần suy tư lại về những đường lối chính trị và về những cơ chế đang điều khiển sinh hoạt thế giới."

Thực vậy, vấn đề lao động là chìa khóa của vấn đề xã hội; ngày nay vấn đề lao động nầy đã trở thành vần đề toàn cầu. Theo Ðức Hồng Y, lao động, một khi được nhìn nhận và được đánh giá cao, sẽ cho phép cá nhân bước ra khỏi cảnh nghèo cùng với sức kiên trì của mình. Lao Ðộng là chìa khóa để thay đổi xã hội và thay đổi các cơ cấu. Cần phải nâng đỡ những kinh doanh nhỏ và trung cấp, trong những sáng kiến kinh tế  và xã hội, thuộc lãnh vực nông nghiệp, thủ công và dịch vụ. Những kinh  doanh nầy sẽ làm phát sinh thêm những công ăn việc làm, và như thế giúp cho người nghèo tăng thêm thu nhập của họ. Thêm vào đó, cần có sự hỗ trợ liên đới của những tổ chức bảo vệ nhân quyền, cổ võ phát triển, trong sự tôn trọng bản chất phổ quát nguyên thủy của những của cải trên trái đất, --- (tức: của cải là cho tất cả mọi người được hưởng dùng!) --- vừa đồng thời mở rộng tình liên đới với những thế hệ tương lai.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page