Quốc Hội Âu Châu có dự án

tài trợ khoảng 1,5 triệu Euro

cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005

tại thành phố Colonia, bên Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quốc Hội Âu Châu có dự án tài trợ khoảng 1,5 triệu Euro cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 tại thành phố Colonia, bên Ðức.

Tin Strasbourg (Apic 24/02/2005) - Thứ Ba 22 tháng 2 năm 2005, nhóm các nghị sĩ thuộc phe Hữu của quốc hội Âu Châu đã đề nghị ngân khoản 1.5 triệu Euro, để tài trợ cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sắp được tổ chức từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005, tại thành phố Colonia, Ðức Quốc. Theo chương trình dự trù, thì ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến tham dự và cử hành Thánh Lệ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ nầy.

Ðề nghị trên của các Nghị Sĩ thuộc Phe Hữu tại Quốc Hội Âu Châu sẽ được đưa ra biểu quyết. Nghị sĩ người Ðức, ông Hans-Gert Poettering, lãnh  tụ của phe hữu, đã giải thích rằng số tiền tài trợ nầy là để giúp cho những chi phí của ngày Quốc Tế Giới Trẻ, chớ không phải để trả chi phí di chuyển của ÐTC. Vì thế, lãnh tụ của các nghị sĩ thuộc phe xã hội, ông Martin Schulz, cũng người Ðức, đã cho biết là không thấy có gì nghịch lại đề án tài trợ nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page