Những hình ảnh Thánh Lễ Phong Chức
cho 57 Tân Linh Mục
tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
ngày 29/11/2005
 
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc
57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc
57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc
57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc 57 tan chuc linh muc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page