Hồng Y đoàn hiện nay

còn 121 vị dưới 80 tuổi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hồng Y đoàn hiện nay còn 121 vị dưới 80 tuổi.

Tin Roma (Apic 10/12/2004) - Thứ Bảy 11 tháng 12 năm 2004, Ðức Hồng Y Giovanni Saldarini, người Italia, cựu tổng giám mục Torino, miền bắc Italia, mừng sinh nhật thứ 80; và như thế hồng y đoàn hiện nay chỉ còn 121 vị dưới 80 tuổi được quyền vào mật việc bầu giáo hoàng.

Theo luật hiện hành, thì những vị hồng y trên 80 tuổi, không còn quyền vào Mật viện để bầu giáo hoàng. Tổng số các vị hồng y hiện nay là 185 vị, nhưng chỉ có 121 vị là dưới 80 tuổi. Trong số 121 vị dưới 80 tuổi, thì có:

- 60 vị thuộc âu châu, tức chiếm 50% tổng số cử tri bầu giáo hoàng.

- Các vị hồng y thuộc Châu Mỹ Latinh chiếm 18%,

- các vị hồng y bắc mỹ chiếm 11%,

- các vị hồng y Phi Châu chiếm 10 %,

- các vị hồng y Á Châu chiếm 9%

- và các vị từ Châu Ðại Dương chiếm 2%.

Chính Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978), với tự sắc ban hành ngày 21 tháng 11 năm 1970, đã quyết định hai điều liên quan đến hồng y đoàn:

1. những vị hồng y trên 80 tuổi không còn quyền vào Mật Viện để bầu giáo hoàng; và

2. tổng số những vị hồng y vào mật viện bầu giáo hoàng là 120 vị.

Ðược biết quy định không cho những vị hồng y trên 80 tuổi vào Mật Viện bầu giáo hoàng, là quy định thường bị bàn cải. Trong thời gian soạn bộ giáo luật mới của năm 1983, nhiều vị Hồng Y đã phát biểu ý kiến xin hủy bỏ quy định nầy.

Ðức Gioan Phaolô II, với Tự sắc ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996, đã xác định lại quy định hạn tuổi 80 không được vào Mật Viện bầu giáo hoàng, nhưng được tham dự những cuộc họp hồng y đoàn khi đức giáo hoàng qua đời, để chuẩn bị cho Mật Viện.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page