Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

dự định tổ chức Ngày Học Hỏi

về Tử Ðạo Thư Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích dự định tổ chức Ngày Học Hỏi về "Tử Ðạo Thư Roma".

Tin Vatican (VIS 23/11/2004) - Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã quyết định tổ chức mỗi năm vào ngày 4 tháng 12, ngày kỷ niệm công bố Hiến Chế của Công Ðồng Vaticano II về "Phụng Vụ Thánh", (tổ chức) một Ngày Học Hội về những chủ đề có liên quan đến sinh hoạt Phụng Vụ.

Chủ đề của Ngày Học Hỏi năm 2004 nầy đã được chọn, nhân dịp phát hành Ấn Bản lần thứ hai của tập sách "Tử Ðạo Thư Roma", bàn về "Thần Học, Phụng Vụ, Sự Thánh Thiện nơi Tử Ðạo Thư Roma".

Thông báo tổ chức ngày Học Hội xác định rằng Tử Ðạo Thư Roma là một quyển sách có tính cách Phụng Vụ và có tầm hữu ích giáo hội, bởi vì tập sách diển tả một cách trọn vẹn nhất có thể  ý thức về mối quan tâm đặc biệt của Giáo Hội đối với việc tôn kính các thánh, nhất là trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Ngày Học Hội sẽ trình bày những suy tư thần học và phụng vụ, và những đóng góp đặc biệt trong lãnh vực tiểu sử các vị thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page