Lý trí tách lìa khỏi Thiên Chúa

là một cản ngại cho Hoà Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lý trí tách lìa khỏi Thiên Chúa là một cản ngại cho Hoà Bình.

Roma [Zenit 7/11/2004] - Ðức hồng y Joseph Ratzinger nói rằng hai mối nguy hiểm đáng sợ nhứt cho hoà bình và toàn thể nhân loại là "tôn giáo và lý trí bệnh hoạn".

Mới đây tạp chí có tên "Ðời sống và tư tưởng" của Ðại Học công giáo "Thánh Tâm" tại Roma đã cho đăng bài phát biểu của đức hồng y Joseph Ratzinger ngày 4/06/2004 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandie của Pháp.

Có mặt tại Normandie để đánh dấu biến cố này, Ðức hồng y Ratzinger, người đứng đầu Bộ Giáo lý đức tin, đã nói như sau: "Nếu hình ảnh của Thiên Chúa trở thành phụ thuộc đến độ đồng hoá Thiên Chúa tuyệt đối với một cộng đồng cụ thể hay với một vài quyền lợi của cộng đồng đó, thì lúc đó nó sẽ phá huỷ luật pháp và luân lý. Trong bối cảnh này, sự thiện là bất cứ điều gì phục vụ cho quyền lợi của tôi và như vậy sự khác biệt giữa thiện và ác bị xoá bỏ. Luân lý và Luật pháp trở thành thiên vị".

Ngoài việc bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa, đức hồng y còn nói đến sự rối loạn của lý trí. Khi lý trí bệnh hoạn thì con người cũng xa cách Thiên Chúa. Ðây là điều mà nguời ta đã thấy rõ trong các ý thức hệ độc tài chối bỏ mọi quan hệ với Thiên Chúa và toan tính xây dựng một con người mới, một thế giới mới.

Ðức hồng y Ratzinger nhắc đến những điển hình cụ thể như Adolf Hitler, các nhà lãnh đạo Marxit Leninit, Polpot. Họ là những biểu hiện bi thảm nhứt của một lý trí bệnh hoạn.

Do đó, theo đức hồng tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, chỉ có một lý trí hướng mở về Thiên Chúa mới có thể tránh khỏi sự lèo lái về ý niệm Thiên Chúa và những bệnh hoạn về tôn giáo.

Ðức hồng y Ratzinger nói rằng trách vụ hiện nay của các tín hữu công giáo là hướng dẫn lý trí hoạt động một cách toàn diện, nghĩa là không chỉ trong lãnh vực kỹ thuật và phát triển vật chất, mà còn phải nhận biết điều thiện, vốn là điều kiện để có luật pháp và như vậy là tiền đề cho hoà bình thế giới.

Ngài nói rằng nhiệm vụ của người tín hữu trong giai đoạn hiện nay là phải đưa ý niệm Thiên Chúa vào trong cuộc chiến bảo vệ nhân vị.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page