Cử tri của 11 tiểu Bang ở Hoa Kỳ

tích cực ủng hộ Hôn Nhân truyền thống

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cử tri của 11 tiểu Bang ở Hoa Kỳ tích cực ủng hộ Hôn Nhân truyền thống giữa một nam và một nữ.

Vatican City (Zenit 3/11/2004) - Cùng một ngày với cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ và với kết quả tổng thống Bush của Hoa Kỳ tái đắc cử nhiệm kỳ hai, thì cử tri của 11 Tiểu Bang ở Hoa Kỳ đã tích cực chấp nhận bản tu chính án để bảo vệ Hôn Nhân truyền thống giữa một nam và một nữ.

Qua kết quả trưng cầu dân ý của 11 Tiểu Bang ở Hoa Kỳ về tu chính án ngăn cấm hôn nhân đồng tính cho thấy có đại đa số cử tri ủng hộ hôn nhân truyền thống (với tỷ lệ 3-1) tại các tiểu bang Arkansas, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi, Montana, North Dakota, Oklahoma, Ohio, Utah. Riêng tại Oregon, tỷ lệ cử tri ủng hộ hôn nhân truyền thống là 55%. Tại Ohio tỷ lệ ủng hộ hôn nhân truyền thống là cao nhất. Cử tri tại Ohio ủng hộ tu chính án rất nghiêm nhặt trong đó ngăn cấm triệt để mọi đạo luật có thể gây phương hại cho hôn nhân truyền thống.

Cha Michele Simone, một linh mục Dòng Tên, phó chủ nhiệm Nguyệt San Văn Minh Công Giáo, phát biểu trên Ðài Vatican rằng: "Sự thiện và chân lý không tùy thuộc vào số đông. Ðây là một sự kiện không thể làm ngơ được. Một điều quá rõ ràng là những người Công giáo và không Công giáo, qua kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã nói lên, từ ngữ Hôn Nhân và ý nghĩa của Hôn Nhân không thể áp dụng cho những kết hợp giữa những người Ðồng Tính."

Linh mục Michele Simone cũng bày tỏ sự phản đối về cuộc trưng cầu dân ý ở California để chấp thuận những khoản chi phí cho những nghiên cứu trên những tế bào gốc của phôi thai, một dự án được ủng hộ bởi Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger do bởi những áp lực của giới kỹ nghệ. Những nghiên cứu như thế sẽ đem đến sự cho phép sử dụng và hủy hoại sự sống con người trong tình trạng tế bào phôi thai đang phát triển và sẽ trở thành những vật hy sinh cho những nghiên cứu của khoa học và cho những lợi nhuận trong lãnh vực kinh doanh.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page