Công Bố chủ đề của

Sứ Ðiệp Hòa Bình lần thứ 38

cho ngày mùng 1/01/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công Bố chủ đề của Sứ Ðiệp Hòa Bình lần thứ 38 cho ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005.

Tin Vatican (VIS và Apic, 28/09/2004) - Thứ Ba 28 tháng 9 năm 2004, Tòa Thánh công bố chủ đề Sứ Ðiệp Hòa Bình của ÐTC Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 38, sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Chủ đề đó như sau: "Ðừng để sự dữ thắng mình, nhưng hãy thắng vượt sự dữ bằng sự thiện".

Theo thông báo của Tòa Thánh, thì chủ đề Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 2005 nhắm đến việc làm cho chúng ta ý thức về sự dữ như là nguyên nhân và là nguồn phát sinh những xung đột và chiến tranh, và vừa đồng thời ý thức về sự không thể tách rời giữa điều tốt trên bình diện luân lý và hòa bình. Thật vậy, hòa bình là điều tốt, kết quả của những chọn lựa điều tốt và là những chọn lựa được hướng đến điều tốt. Sứ điệp nhấn mạnh đến nếp sống thực thi trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Ngoài ra, Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 2005 cũng nhắc đến nguyên tắc "các tài nguyên vật chất" là để cho tất cả mọi người hưởng dùng; trong viễn tượng nầy, nhũng vấn đề xã hội, kinh tế, những bất bình đẳng, những thiếu thốn đủ loại, những bất công lan tràn, sự  bất ổn, --- những vấn đề đang  tác hại đời sống con người, --- tất cả sẽ được đưa ra nghiên cứu thêm bởi những con ngưòi có tinh thần trách nhiệm đang đi tìm sự thiện và tránh xa điều xấu. Những con người có trách nhiệm nầy sẽ siêng năng đi tìm một giải pháp thuận lợi để phát triển công bằng và tình liên đới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page