Ðức Hồng Y IDRIS EDWARD CASSIDY

cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh

đặc trách hiệp nhất kitô

mừng sinh nhật thứ 80

vào ngày 5 tháng 7 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y IDRIS EDWARD CASSIDY, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách hiệp nhất kitô, mừng sinh nhật thứ 80, vào ngày 5 tháng 7 năm 2004.

Tin Roma (Apic 6/07/2004) - Hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 7 năm 2004, Ðức Hồng Y Idris  Edward Cassidy, người Úc, cựu chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô, đã mừng sinh nhật thứ 80, và như thế không còn quyền tham dự Mật Viện bầu giáo hoàng. Ðược biết, sau ngày sinh nhật của Ðức Hồng Y Cassidy, con số những vị Hồng Y dưới 80 tuổi hiện còn 124 vị.

Tổng số hồng y đoàn hiện nay là 190 vị Hồng Y, trong số nầy có 66 vị đã trên 80 tuổi, không còn quyền bầu giáo hoàng nữa.

Ðức Hồng Y Cassidy, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1924, tại Sydney, Úc Châu. Ngài vào chủng viện năm 1943, sau thời gian làm công chức cho chính phủ. Năm 1949, Ngài được thụ phong linh mục, và sau đó du học Roma ngành giáo luật, tại  Ðại Học Giáo Hoàng Lateranô, và nhập Trường Ngoại Giao Tòa Thánh.

Năm 1955, Ngài ra trường ngoại giao Tòa Thánh, với luận án "nghiên cứu lịch sử và pháp lý về dung mạo của vị Ðại Diện Tòa Thánh".

Từ đó, sứ mạng nhà ngoại giao Tòa Thánh đã đưa ngài đến với những giáo hội địa phương tại nhiều quốc gia khác nhau: Ấn Ðộ, Ái Lên, Salvador, Argentina, Taiwan, Bangladesh, Myanmar, Cộng Hòa Nam Phi, Vương Quốc Lesotho, và Hòa Lan. Năm 1988, Ngài trở lại Vatican làm việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh, và một năm sau đó, 1989, Ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô. Năm 1991, ngài được phong tước Hồng Y.

Với khẩu hiệu "Chúa là sức mạnh của tôi", Ðức Hồng Y Cassidy cho rằng nhà ngoại giao Tòa Thánh cần biết chú ý hơn đến những vấn đề nhân bản của thời hôm nay, chú ý đến những sức mạnh văn hóa đang nhào nắn thế giới, và đến nguyên tắc liên đới của Giáo Hội với nhân loại đau khổ trong mọi hình thức của nó.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page