Tòa Thánh Vatican

được Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc

Nhìn Nhận vai trò tham dự trọn vẹn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Vatican được Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc Nhìn Nhận vai trò tham dự trọn vẹn.

Tin Roma (2/07/2004) - Hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7 năm 2004, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu đồng thanh nhìn nhận vai trò tham dự tích cực hơn, trọn vẹn hơn, của Tòa Thánh Vatican, trong Ðại Hội Ðồng.

Tuy Tòa Thánh vẫn giữ quy chế "Quan Sát Viên Thường Trực" tại Liên Hiệp Quốc, nhưng từ nay, Tòa Thánh  được quyền lên tiếng và phổ biến những tài liệu của mình cho các thành viên trong Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, cách trực tiếp, mà không qua trung gian hay phải xin phép trước vị Chủ Tịch của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.

Trước đây, Tòa Thánh đã là "Quan Sát Viên Thường Trực" tại Liên Hiệp Quốc, nhưng để phát biểu lập trường và lưu hành những Văn Kiện hay tài liệu cho các thành viên của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, thì Vị Ðại Diện Tòa Thánh phải "xin phép" vị Chủ Tịch Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.

Nghị Quyết của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 7 năm 2004, là một bước tiến tích cực cũng cố vai trò của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, chống lại một vài thành viên Liên Hiệp Quốc, trước đây, vì lý do ý thức hệ, đã muốn loại hoàn toàn Tòa Thánh ra khỏi Liên Hiệp Quốc, kể cả vai trò "quan sát viên".

Tòa Thánh Vatican đã tham dự vào tổ chức Liên Hiệp Quốc từ 40 năm qua, và Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng cám ơn toàn thể Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc vì nghị quyết ủng hộ nói trên. Ðức Tổng Giám Mục Migliore đã phát biểu thêm như sau: "Chúng ta dấn thân phục vụ cho những mục tiêu giống nhau như bảo vệ những quyền căn bản của con người, bảo vệ phẩm vị và giá trị của sự sống con người, cổ võ công ích. Ðể hoàn thành những mục tiêu trên, chúng ta cần một Cộng Ðồng Quốc Tế có tổ chức chặt chẽ, được thiết lập vững chắc trên Luật Pháp, một luật pháp phát sinh từ đặc tính phổ quát của bản tính con người, chớ không  phải từ "ước muốn hay thay đổi" hay từ sự "mánh mung" của con người.

Tòa Thánh không có quy chế, và cũng không muốn là "thành viên thường trực" của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, vì Tòa Thánh không muốn dấn thân vào những vấn đề chính trị, quân sự và kinh tế như những thành viên khác. Tòa Thánh  chỉ muốn được quyền tham dự trọn vẹn vào những thảo luận tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, với quyền phát biểu ý kiến và lưu hành cho các thành viên khác những tài liệu có liên quan. Tòa Thánh cũng không cần quyền bỏ phiếu trong Ðại Hội Ðồng. Và như thế, quy chế "Quan Sát Viên Thường Trực" là đã đủ cho Tòa Thánh thi hành sứ mạng tinh thần của mình cách hữu hiệu, trong cộng đồng các dân tộc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page