ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp các giám mục Hoa Kỳ

về viếng mộ hai thánh tông đồ

Phêrô và Phaolô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các giám mục Hoa Kỳ về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Tin Vatican (VIS 24/06/2004) - Sáng thứ Năm 24 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến nhóm các giám mục Hoa Kỳ, thuộc các giáo tỉnh PortLand Oregon, Seattle and Anchorage (miền Tây Bắc, Hoa Kỳ), về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, theo như giáo luật quy định.

Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC tiếp tục trình bày những suy tư của ngài về tác vụ Giảng Dạy (munus docendi) của giám mục. ÐTC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hai yếu tố thiết yếu để chu toàn tác vụ giảng dạy nầy; đó là "chứng tá của chính cá nhân  sống đức tin và thánh thiện" và "chứng tá của cơ chế".

Liên quan đến "chứng tá của cơ chế", ÐTC nhắc lại rằng nhiều cơ chế của Giáo Hội Công Giáo --- cơ chế từ thiện bác ái, cơ chế giáo dục, cơ chế tôn giáo --- đang hiện hữu là để phục vụ cho một lý do, một mục tiêu duy nhất nầy mà thôi là công bố Tin Mừng. Chứng tá của những cơ chế nầy phải luôn "tuôn trào từ con tim của Giáo Hội" (ex corde Ecclesiae). Vì thế, điều quan trọng là những cơ chế của Giáo Hội phải thật sự mang tính cách công giáo: công giáo trong chính thực thể của mình. Tất cả những ai tham dự vào công việc tông đồ của những cơ chế nầy, --- kể cả những ai không cùng chia sẻ một đức tin công giáo nhưng tham dự vào công việc của những cơ chế  công giáo, --- thì cần chứng tỏ thái độ tôn trọng chân thành đối với sứ mạng của cơ chế công giáo mà họ tham dự vào, và xem sứ mạng đó như là nguồn cảm hứng và là "lẽ sống" cuối cùng của đời họ.

ÐTC nói như sau: "Nhiều cơ chế của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, --- như  các trường học, các đại học, các nhà thương, những cơ sở từ thiện --- không phải chỉ cần trợ giúp cho tín hữu biết suy nghĩ và hành động cách phù hợp với Phúc Âm, vượt qua được sự ngăn cách giữa đức tin và đời sống, nhưng còn cần phải thể hiện "chứng tá của chính cơ cấu đó như một tập thể chung" cho sự thật cứu rỗi được giáo hội rao giảng. Ðiều nầy đòi hỏi một công việc "xét mình liên lỉ" về những ưu tiên của cơ chế theo ánh sáng của sứ mạng của cơ chế đó và chứng tỏ cho kẻ khác nhìn thấy được chứng tá đầy sức thuyết phục của cơ chế, --- hiện diện trong một xã hội đa diện, --- nhưng làm chứng cho giáo huấn của giáo hội công giáo, nhất là trong lãnh vực tôn trọng sự sống con người, hôn nhân và gia đình, và sinh hoạt công cộng.

ÐTC nhấn mạnh rằng những cơ chế giáo dục của Giáo Hội sẽ chỉ có thể đóng góp hữu hiệu vào công việc rao giảng Phúc âm, nếu những cơ chế nầy duy trì một cách rõ ràng và cổ võ chính căn cước công giáo của mình... Tự bản chất, những học viện và đại học công giáo được mời gọi cống hiến "chứng tá cơ chế" trung thành với Chúa Kitô và với lời Giảng Dạy của Chúa được giáo hội lưu truyền. Hơn nữa, những cơ chế nầy cần hoạt động nơi tiền tuyến giáo hội đối thoại với văn hóa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page