ÐTC Gioan Phaolô II

tôn phong 4 vị tân chân phước

vào Chúa Nhật 21 tháng 3 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong 4 vị tân chân phước vào Chúa Nhật 21 tháng 3 năm 2004.

Tin Vatican (Apic 17/03/2004) - Văn Phòng Phụng Vụ của Phủ Giáo Hoàng cho biết vào Chúa Nhật 21 tháng 3 năm 2004, ÐTC sẽ cử hành Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để phong bốn Vị Tân Chân Phước, gồm 2 vị người Italia, và hai vị người Tây Ban Nha.

Như thế, tính từ năm 1978 đến nay (2004), ÐTC Gioan Phaolô II đã phong tổng cộng 1,328 vị Chân Phước. Theo chương trình được dự trù, thì vào tháng Tư năm 2004, sẽ có 6 vị tân chân phước được tôn phong nữa.

- Vị Tân chân phước thứ nhất được tôn phong vào chúa nhật 21 tháng 3 năm 2004, là Linh Mục LUIGI TALAMONI, người Italia (1848-1926), sáng lập  Dòng các Nữ Tu Chúa Nhân Từ. Ngài là vị "thánh của Tòa Cáo Giải": mỗi ngày, trong suốt 50 năm dài, Ngài đến ngồi Tòa ban bí tích Hòa Giải trong Nhà Thờ Chính Tòa Tổng Giáo Phận Monza, Bắc Italia. Án phong thánh cho ngài đã bắt đầu năm 1952. Ngày 11 tháng 7 năm 1992, Ðức Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên bậc đáng kính; và ngày 12 tháng 4 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II đã ấn ký sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài, mở đường cho việc phong chân phước vào chúa nnhật 21 tháng 3 năm 2004.

- Vị thứ hai là Nữ Tu Matilde Tellez Robbles, người Tây Ban Nha (1841 -1902), sáng lập dòng những Nữ Tu của Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, vào năm 1884, để phục vụ cho những nguòi nghèo nhất. Ngày 23 tháng 4 năm 2002, Ðức Gioan Phaolô II đã công nhận những nhân đức anh hùng của Nữ Tu và ngày 12 tháng 4 năm 2003, đã ấn ký sắc lệnh công nhận phép lạ do lời bầu cử của Nữ Tu, mở đường cho lễ phong chân phước vào chúa nhật 21 tháng 3 năm 2004.

- Vị thứ ba là Nữ  Tu Piedad de la Cruz Ortiz Real (1842-1916), người Tây Ban Nha, sáng lập dòng Các Nữ Tu Salêsiêng của Thánh Tâm Chúa Giêsu vào năm 1890. Các nhân đức anh hùng của Nữ Tu đã được công nhận  ngày 1 tháng 7 năm 2000; và một phép lạ cần để được phong chân phước cho Nữ Tu đã được công nhận ngày 12 tháng 4 năm 2003.

- Vị thứ tư là Nữ Tu Maria Candida của Thánh Thể (1884-1949), người Italia. Nữ Tu có lòng sùng kính đặc biệt đối với Bí Tích Thánh Thể. Mặc  cho gia đình chống đối, Nữ Tu vào tu dòng Camelô lúc 15 tuổi. Và  sau đó được bầu làm Viện Phụ của Ðan Viện Camêlo năm 1924 cho đến năm 1947.

Với lễ phong chân phước vào chúa nhật 21 tháng 3 năm 2004, Ðức Gioan Phaolô II đã cử hành 144 Thánh lễ Phong Chân Phước, trong số nầy có 61 Lễ được cử hành ngoài Vatican.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page