Vài con số thống kê về Dòng Tên

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài con số thống kê về Dòng Tên.

Tin Roma (Apic 3/03/2004) - Tính đến ngày 1 tháng Giêng năm 2004, Dòng Tên hiện có 20,170 tu sĩ, trong số nầy có 14,148 tu sĩ  linh mục, 3,052 tu sĩ trong thời gian kinh viện, 987 tập sinh.

Các Tu sĩ  dòng tên tại Ấn Ðộ chiếm con số đông nhất, tức 3,986 vị, tiếp đến là Hoa Kỳ có 3,298 tu sĩ, Tây Âu có tổng cộng 1,176 tu sĩ và Trung Âu có 943 tu sĩ.

Nếu tính theo tỉnh dòng, thì hiện nay tỉnh dòng Italia có đông số tu sĩ nhất, tức 746 vị, kế đến là tỉnh dòng Pháp có 580 vị. Tỉnh dòng ít người nhất hiện nay là tỉnh dòng tại Roumani, chỉ có 22 vị.

Trong toàn giáo hội, hiện nay có 9 vị Hồng Y xuất thân từ Dòng Tên, trong số nầy có 3 vị còn trong hạn tuổi dưới 80, tức còn quyền vào mật viện để bầu vị tân giáo hoàng; và tổng cộng có 78 giám mục --- (tính tổng cộng các vị tại chức và đang nghỉ hưu) --- xuất thân từ dòng tên.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page