Ðức Hồng Y Cottier nhận định

về Thông Ðiệp Redemptor Hominis

Ðấng Cứu Chuộc Con Người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Cottier nhận định về Thông Ðiệp đầu tiên của Ðức Gioan Phaolô II về Chúa Kitô "Redemptor Hominis" (Ðấng Cứu Chuộc Con Người).

Tin Roma (Apic 4/03/2004) - Thông Ðiệp đầu tiên của Ðức Gioan Phaolô II về Chúa Kitô, "Redemptor Hominis" Ðấng Cứu Chuộc Con Người" đã được ÐTC ấn ký ngày 4 tháng 3 năm 1979, và được công bố ngày 15 tháng 3 (cùng năm 1979). Vì thế, để mừng kỷ niệm 25 năm ban hành Thông Ðiệp nầy, Ðức Hồng Y Cottier, dòng Ða Minh, thần học gia của Phủ Giáo Hoàng, đã dành cho nhật báo "Tương Lai", số phát hành thứ Năm mùng 4 tháng 3 năm 2004, bài phỏng vấn đặc biệt, trong đó Ðức Hồng Y quả quyết rằng Thông Ðiệp đầu tiên nầy có tích chứa trọn cả chương trình hành động của triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Ðức Hồng Y đã nói như sau: "Ngày nay, đọc lại thông điệp nầy sau khi đã nhìn lại toàn thể triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, người ta có thể nói rằng trong Thông Ðiệp về Chúa Kitô "Ðấng Cứu Chuộc Con Người" đã có sẵn tất cả những gì Ðức Gioan Phaolô II sẽ khai triển tiếp theo đó trong triều giáo hoàng của ngài.

Theo Ðức Hồng Y Cottier tính cách thời sự của thông điệp đầu tiên nầy hệ tại nơi việc quả quyết rằng chỉ trong Chúa Kitô con người được ý thức trọn vẹn về chính thực thể mình. Ðây là sự thật hết sức quan trọng cho ngày hôm nay, khi con người phải đương đầu với những vấn đề mới về luân lý sinh học cũng như với những thắc mắc có liên hệ đến điểm khởi đầu và lúc kết thúc sự sống con người.

Sứ mạng mà Ðức Gioan Phaolô II đã trao cho Giáo Hội lúc đó là đưa con người về với Chúa Kitô; điều nầy có nghĩa là cần phải thực hiện những hành động cụ thể để phục vụ cho nhân loại. Thông Ðiệp đầu tiên "Redemptor Hominis" là lời kêu gọi đầu tiên của Ðức Gioan Phaolô II cho công bằng xã hội, cho sự tôn trọng những nhân quyền, cho sự tự do tôn giáo và tình liên đới giữa mọi người với nhau. Thông Ðiệp cũng loan báo những chủ đề lớn của triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Ngài xác định ước muốn áp dụng công đồng Vaticanô II trong viễn tượng của năm 2000, vừa nhấn mạnh đến "đoàn thể tính" của các giám mục và phong trào đại kết. Ngoài ra, Ðức Gioan Phaolô II cũng đề nghị con nguời hãy suy nghĩ về mầu nhiệm ơn cứu chuộc. Ðối với Ðức Gioan Phaolô II giá trị và nền tảng của nhân quyền đến từ việc con người đã được Chúa Kitô cứu chuộc. "Con người là con đường của giáo hội".

Ðược biết: trong 25 năm giáo hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã công bố 14 thông điệp, trong đó ngài đã thường khai triển giáo huấn được tích chứa trong thông điệp đầu tiên về Chúa Kitô "Ðấng cứu chuộc con người", "Redemptor Hominis". Chẳng hạn như Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đặc biệt về những vấn đề lao động và kinh tế trong ba thông điệp "Laborem exercens" về Lao Ðộng vào năm 1981, thông điệp Sollicitudo Rei Socialis về Quan tâm đối với những vấn đề xã hội năm 1988, và thông điệp "Centesimus Annus: (Năm thứ 100) vào năm 1991.

ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến những nền tảng luân lý của một xã hội tự do, trong thông điệp "Veritatis Splendor" (Ánh sáng rạng ngời của Sự Thật) năm 1993 và thông điệp "Evangelium Vitae" Tin Mừng sự sống năm 1995. Phong trào đại kết được ÐTC nhắc đến trong thông điệp: "Ut sint Unum" (Ngõ hầu họ được nên một) năm 1995. Cuối cùng  thông điệp "Fides et Ratio" "Ðức Tin và Lý trí" năm 1998, tái xác nhận, --- như  trong thông điệp đầu tiên năm 1979 --- tái xác nhận niềm tin tưởng của Giáo Hội vào lý trí con người và sự liên kết chặt chẻ giữa "lý trí và đức tin".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page