Phim ảnh có thể dẫn tới

cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phim ảnh có thể dẫn tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Vatican (Zenit 3/12/2003) - Phim ảnh có thể là một cơ hội dẫn đưa chúng ta tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Ðó là quan điểm của Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội tại Hội Nghị Quốc Tế về Giáo Hội và Phim Ảnh, diễn ra tại đại học công giáo Urbano ở Roma. Hội Nghị này do hai Hội Ðồng Truyền Thông Xã Hội và Hội Ðồng về Văn Hóa của Tòa Thánh đồng tổ chức.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Foley, điện ảnh và đức tin là hai ngôn ngữ của biểu trưng, đồng thời chúng thiết lập mối liên hệ giữa con người và ảnh hưởng tới những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc đối với con người, chẳng hạn như ước muốn có một xã hội tốt hơn, và cuộc chiến giữa thiện và ác. Tuy niềm thao thức của tinh thần không phải là mục đích trực tiếp của phim ảnh, nhưng trong đó luôn được tìm thấy và làm tỉnh thức kinh nghiệm sâu sắc về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đặc biệt khi phim ảnh trở thành một sáng tạo nghệ thuật.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page