Kitô hữu Iraq muốn

quyền công dân của họ được tôn trọng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kitô hữu Iraq muốn quyền công dân của họ được tôn trọng.

Iraq (Baghdad)  (Zenit 24/11/2003) - Người kitô tại Iraq muốn được đối xử công bằng chứ họ không muốn sự ưu đãi đặc biệt nào.

Ðó là nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, sứ thần Tòa Thánh tại Iraq trong dịp lễ phong Giám Mục cho vị tân Tổng Giám Mục tại Kirkuk, Ðức Cha Louis Sako. Ðức sứ thần Tòa Thánh đã nói trong bài giảng thánh lễ của ngài như sau: "Kitô hữu Iraq không muốn có sự ưu đãi đặc biệt nào, họ chỉ muốn quyền công dân của họ được tôn trọng. Là công dân của Iraq, người kitô tại Kirkuk sẽ không quên bổn phận đóng góp cho lợi ích chung của đất nước".

Ðược biết Ðức tân Tổng Giám Mục Louis Sako đã được chọn làm người lãnh đạo hội đồng quản trị lâm thời tại Kirkuk. Tuy nhiên ngài đã từ chối đảm nhiệm chức vụ này, và chỉ chọn làm thành viên của hội đồng này mà thôi.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page