Hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái

là một vấn đề thuộc đạo đức học trong chính trị

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái là một "vấn đề thuộc đạo đức học trong chính trị"

Vatican [Zenit 31/07/2003] - Cũng liên quan đến văn kiện mới của Tòa Thánh - Ðức ông Luno [Lunho], người được Tòa Thánh giao trách nhiệm giải thích về văn kiện liên quan đến các cuộc hôn phối của những người đồng tính luyến ái, đã nói rằng đây là một tài liệu về đạo đức học trong chính trị.

Ðức ông Luno hiện đang giảng dạy môn thần học Luân lý tại Ðại học Thánh Giá của Hội Opus Dei. Theo đức ông, mục đích của tài liệu là để chứng minh rằng có đày đủ những cơ sở về lý luận, sinh học, xã hội và pháp lý để hổ trợ cho Giáo huấn của Giáo hội, khi lên án việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính. Văn kiện không kỳ thị chính những người đồng tính, mà chỉ chỉ nhắm yêu cầu chính phủ có hành động đúng đắn trong lãnh vực này.

Ðức ông Luno nhắc lại rằng tất cả những nền văn hóa lớn trên thế giới đều nhìn nhận hôn nhân và gia đình là một định chế đặc thù. Hôn nhân có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống công cộng bởi vì nó không dựa trên bất cứ hình thức tình bạn hay quan hệ giữa người với người nào được định chế hóa, mà bởi vì tính cách ổn định, mà nhờ đó ích chung như sinh sản, sự sống còn của xã hội, giáo dục và đời sống xã hội của con cái... mới được bảo đảm.

Do đó xem hôn phối giữa những người đồng tính và hôn phối giữa người nam và người nữ ngang hàng nhau là một việc làm thiếu nền tảng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page