Khoảng 800 linh mục tại Italia

lên mạng Internet để làm cố vấn

cho những ai gặp phải vấn đề

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khoảng 800 linh mục tại Italia lên mạng Internet để  làm cố vấn cho những ai gặp phải vấn đề.

Tin Roma (Zenit 25/07/2003) - Khoảng 800 linh mục tại Italia đã dùng  Internet (www.pretionline.it) để đáp trả liền ngay những câu hỏi, những thắc mắc, những vấn đề gặp phải. Trang điện tử  bằng tiếng Ý nầy nhắm đến hai mục tiêu: tạo ra khả thể để gặp gỡ ngay một linh mục và để cổ võ những trao đổi giữa các linh mục trên Internet. Những linh mục nầy là những nhà chuyên môn về Kinh Thánh, về mục vụ, về  phong trào hướng đạo, tuổi trẻ, luân lý..., vân vân....

Cha Giovanni Benvenuto, tác giả của sáng kiến nầy, đã giải thích lý do tại sao Cha quyết định thành lập trang Ðiện Tử nầy như sau: "Có thể  có nhiều người muốn nói chuyện với một linh mục, nhưng vì những lý do khác nhau, họ không luôn luôn có dịp để gặp linh mục. Vì thế, trang điện tử được xây dựng, để mọi người có  thể hưởng nhờ"

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page