Dòng Nữ Thừa Sai bác ái của Mẹ Têrêsa

mở chiến dịch chống lại việc

khai thác tên của Mẹ Terêsa

cho những mục tiêu thương mại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Nữ Thừa Sai bác ái củaMẹ Têrêsa thành Calcutta mở chiến dịch chống lại việc khai thác tên của Mẹ Terêsa cho những mục tiêu thương mại.

Tin Ấn Ðộ (Apic 10/07/2003) - Dòng Các Nữ Thừa Sai Bác Ái, do Mẹ Têrêsa thành  lập, không muốn người ta dùng  tên Mẹ Têrêsa, cho những mục tiêu khai thác thương mại. Nữ Tu Nirmala, bề trên tổng quyền dòng các Nữ Thừa Sai Bác Ái, đã phát biểu như sau: "Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ  "danh gọi" của mình và đã bắt đầu những thủ tục, để bảo vệ tên gọi của Mẹ Terêsa và tên gọi của Dòng. Khi còn sống, Mẹ Têrêsa đã nhiều lần nói lên nguyện ước không muốn tên gọi của mình được sử dụng mà không có sự đồng ý". Ðược biết, nhiều tổ chức trên thế giới, từ trường học đến ngân hàng, đang khai thác hình ảnh của Mẹ Têrêsa; Mẹ sẽ được phong chân phước tại Roma, vào Chúa Nhật  Truyền Giáo, 19 tháng 10 năm 2003.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page