Ðức Gioan Phaolô II sẽ trở thành

vị Giáo Hoàng thi hành tác vụ Phêrô

lâu hàng thứ tư trong lịch sử giáo hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II sẽ trở thành vị Giáo Hoàng thi hành tác vụ Phêrô lâu hàng thứ tư trong lịch sử giáo hội.

Tin Vatican (Apic 25/04/2003) - Vào ngày thứ tư,  --- 30 tháng Tư năm 2003 ---, Ðức Gioan Phaolô II thi hành tác vụ Phêrô được 24 năm, 6 tháng và 8 ngày, nghĩa là lâu hơn Ðức Piô VI, một ngày. Như vậy, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ trở thành vị giáo hoàng thi hành tác vụ  Phêrô lâu vào hàng thứ tư, trong lịch sử giáo hội.

(1) Vị giáo hoàng thi hành tác vụ lâu nhứt là Thánh Phêrô, tông đồ, lâu khoảng từ 34 đến 37 năm, tuỳ theo các sử gia.

(2) Vị thi hành tác vụ lâu vào hàng thứ hai, là Ðức Piô IX, hơn 30 năm, từ tháng 6 năm 1846 cho đến tháng hai năm 1878;

(3) Vị giáo hoàng thi hành tác vụ lâu vào hàng thứ ba là Ðức Lêo thứ XIII, trong vòng 25 năm và 5 tháng (từ 1846 đến 1878).

(4) Và đứng vào hàng thứ tư là Ðức Gioan Phaolô II. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II thi hành tác vụ được 24 năm 6 tháng và 8 ngày.

(5) Vị giáo hoàng thi hành tác vụ lâu vào hàng thứ năm, là Ðức Piô VI, trong vòng 24 năm 6 tháng và 7 ngày (1775- 1799).

Trong lịch sử Giáo Hội, chỉ có 13 vị giáo hoàng thi hành tác vụ Phêrô lâu hơn 20 năm; và Ðức Gioan Phaolô II là một trong số 13 vị nầy.

Ðược biết, Ðức Gioan Phaolô II đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978; và ngài đã khai mạc triều giáo hoàng vào chúa nhật 22 tháng 10 cùng năm 1978. Vì thế, vào tháng 10 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II sẽ mừng kỷ niệm trọn 25 năm thi hành tác vụ Phêrô. Và vào ngày 18 tháng 5 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II  mừng sinh nhật thứ 83!

 

 


Back to Home Page