Toà Thánh thiết lập ủy ban

để phục hồi tiếng Latinh trong Giáo Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh thiết lập ủy ban để phục hồi tiếng Latinh trong Giáo Hội.

Tin Roma (Apic 24/04/2003) - Thứ Tư (23/04/2003) Ðức Hồng Y ZENON GROCHLEWSKI, Tổng trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, đã loan báo là Toà Thánh Vatican sẽ thành lập nội trong năm 2003 nầy, một Ủy ban nhắm phục hồi tiếng Latinh trong các sinh họat của Giáo Hội Công Giáo.

Sáng kiến  được nghĩ ra và thực hiện, để  đối diện với cuộc "khủng hoảng" về việc sử dụng tiếng latinh trong Giáo hội Công giáo, kể từ Công Ðồng Vatican II đến nay.

Tiếng Latinh đã thay thế cho tiếng Hy Lạp trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, và --- trong một thời gian lâu dài --- đã là tiếng nói chính thức và phổ quát của Giáo hội Công giáo nghi lễ latinh.

Sau Công Ðồng Vaticanô II, (1962-1965), với công cuộc canh tân phụng vụ, cho phép xử dụng các ngôn ngữ  địa phương, tiếng Latinh đã bị thay thế bằng những ngôn ngữ  khác tuỳ địa phương.

Tuy nhiên, tiếng latinh chưa mất hẳn trong sinh hoạt của giáo hội, bởi vì  trong vài cử hành phụng vụ đặc biệt, --- nhất là những cử hành phụng vụ tại các cộng đoàn đan sĩ --- tiếng latinh vẫn còn được xử dụng.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: trong sứ điệp gởi đến  các tham dự viên của  "Ngày Tiếng La Tinh",  đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2001, Ðức Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng Tiếng Latinh không phải là một "cổ ngữ" đã chết của một quá khứ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng tiếng Latinh còn có thể  liên kết các dân nước, trong thời văn minh kỹ thuật hiện nay. Tiếng Latinh không phải "chỉ là những từ ngữ" mà thôi, nhưng còn tích chứa  một "sự nhạy cảm đặc biệt và một quan niệm về thế giới", một sự phong phú  trên bình diện nghệ thuật, triết học, văn chương, và luật học.

Giáo Hội Công Giáo hiện nay là "tổ chức duy nhất" trong đó tiếng latinh còn đuợc xem như là  "ngôn ngữ chính thức", được dùng cho các Văn Kiện quan trọng.

 

(ÐTD)

 


Back to Home Page