Thời kỳ Phục Sinh giúp nhìn lại

những Xáo Ðộng Tại Trung Ðông

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thời kỳ Phục Sinh giúp nhìn lại những Xáo Ðộng Tại Trung Ðông.

Giêrusalem (CNS 21/04/2003) - Ðức thượng phụ theo nghi lễ La tinh tại Giêrusalem nói, Ðối với người Kitô tại Trung đông, niềm vui của việc Chúa Phục sinh phải được dùng để chống lại những khó khăn đang ghìm chặt trong vùng.

Giảng trong thánh lễ phục sinh hôm 20/04/2003, Ðức thượng phụ nói "thật sự, việc quy tụ con người trong những ngày này,   quá nhiều và nặng nề."

Phương pháp của họ đầy dẫy sự chết chóc và phá hoại, tại Trung đông và tại Iraq; và sự đe dọa đang nới rộng đến toàn thể vùng Trung Ðông. Ðó là những thực tại chúng ta đang trải qua, khi chúng ta chiêm niệm về việc phục sinh của chúa Kitô, Chúa chúng ta, nguồn  hi vọng, tình yêu và vui mừng. Chúa Kitô sống lại cho tất cả "mọi người thiện tâm", để tất cả có thể sống lại, có thể "là con người mới, được giải thoát khỏi sự thù hận và đổ máu."

 

(VK)


Back to Home Page