Các Giám Mục Zimbabwe

Tấn Công Việc Tham Nhũng

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Zimbabwe Tấn Công Việc Tham Nhũng.

Harare, Zimbabwe (Zenit 16/04/2003) - Các vị giám mục công giáo Zimbabwe đã tấn công tham nhũng trong những cơ chế công cộng và tư nhân, cho những điều họ thấy như là chính trị hóa việc phân phối thực phẩm bởi chính phủ,  và bởi các viên chức của đảng cầm quyền.

Trong thư mục vụ, hội đồng giám mục diễn tả việc phân phối thực phẩm cách thiên vị cho những người nằm trong đảng cầm quyền như là hành động vô luân.

Một nhật báo tại Harare tường trình, thẻ đảng của đảng cầm quyền được xem như là điều kiện đầu tiên để nhận được dầu nấu ăn, cũng như những vật dụng cần thiết khác.

Các vị giám mục nói, "mạng sống người dân đang bị nguy hiểm và đất nước không thể nào có thể  tán thành việc chính trị hóa thực phẩm, trong khi người dân đang đói khát."

Các vị giám mục nói, "chính quyền đã thất bại để đưa ra một giai cấp lãnh đạo có thể tạo ra một xã hội dựa trên sự thật, công bằng, tình yêu và tự do."

 

(VK)

 


Back to Home Page