Người Kitô Tại Sri Lanka

Phản Ðối việc Tái Lập Lại Án Tử Hình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Kitô Tại Sri Lanka Phản Ðối việc Tái Lập Lại Án Tử Hình.

Colombo, Sri Lanka (Zenit 13/04/2003) - Người Công giáo và Tin lành tại Sri Lanka đang chống đối chương trình tái lập án tử hình, xét vì  tỉ lệ phạm pháp gia tăng.

Trong một thông báo gần đây, ÐTGM Oswald Gomis của Colombo, chủ tịch hội đồng giám mục Sri Lanka, đã biểu lộ việc chống đối mạnh mẽ đối với án tử hình.

 Trong khi nhìn nhận tình trạng phạm pháp gia tăng, ÐTGM cho rằng án tử hình không phải là một giải quyết đúng đắn.

 Dạo đầu tháng này, các vị giám mục Công giáo đã gặp gỡ các vị giám mục Anh giáo và những vị lãnh đạo các tôn giáo khác của Hội đồng Kitô quốc gia. Nhiều nhóm đồng ý về sự cần thiết để chống lại án tử hình cho rằng, có nhiều cách để đối phó với việc gia tăng việc phạm pháp, và cho rằng củng cố  việc tôn trọng luật pháp là điều cần thiết.

Theo thông tấn xã UCAN, các nhà lãnh đạo tôn giáo đồng ý rằng, các cộng đoàn Kitô tại Sri Lanka nên đưa ra những biện pháp nhắm tái hội nhập các phạm nhân vào xã hội và một hệ thống xã hội công bằng giúp giảm việc phạm pháp.

 

(VK)


Back to Home Page