Làm Thế Nào để Có Thể

Truy Cập Các Văn Kiện Tòa Thánh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Làm Thế Nào để Có Thể Truy Cập Các Văn Kiện Tòa Thánh.

Vatican (Zenit 17/02/2003) - Những văn khố tòa thánh chứa đựng những chi tiết của các cuộc họp và tài liệu liên quan đến các chính phủ và hoạt động mục vụ của ÐTC và của các tổ chức tòa thánh. Xét về nội dung, những văn kiện này cũng có một giá trị khoa học, lịch sử và văn hóa vô giá đối với các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới.

Những tài liệu lưu trử này được bảo quản bởi ÐHY Jorge Maria Mehia, thư viện truởng Thư Viện Vatican. Hồ sơ lưu trử được dành cho việc nghiên cứu tất cả những ai có bằng đại học hoặc tương đương. Ðể truy cập tài liệu, cần viết một lá thư yêu cầu gởi đến ÐHY phụ trách, kèm theo sự chỉ dẫn của một học viện nghiên cứu khoa học hoặc một cá nhân hội đủ điều kiện trong lãnh vực nghiên cứu lịch sử.

Những nhà nghiên cứu dùng những tài liệu này phải nộp sau đó  cho vị Quản Thủ Thư Viện Vatican một phiên bản của bài viết mà họ cho phát hành trên các tạp chí, hay tập sách, nếu họ đã trích dẫn từ những tài liệu của tòa thánh.

 


Back to Home Page