Tài Liệu Tòa Thánh Từ Năm 1922-1939

Ðược Mở Ra Cho Công Chúng

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tài Liệu Tòa Thánh Từ Năm 1922-1939 Ðược Mở Ra Cho Công Chúng.

Vatican (Zenit 17/02/2003) - Các nhà nghiên cứu hiện nay đã được phép truy cập những "Văn Khố" của Tòa Thánh liên quan đến các mối liên hệ giữa tòa thánh và Ðức quốc trong những thập niên 1920 và 1930. Các "Văn Khố này" bao gồm những thư từ trao đổi giữa đức sứ thần Tòa Thánh tại Munich và Berlin, trong suốt triều giáo hoàng của ÐTC PIÔ XII (1922-1939) còn được cất giữ .

Tài liệu đã khơi dậy một sự thích thú lớn, khi chúng trình bày những công việc của ÐHY Eugenio Pacelli, sứ thần đầu tiên của Tòa thánh tại Ðức, rồi sau đó là quốc vụ khanh tòa thánh của Ðức Piô XI, và năm 1939 đã được bầu làm giáo hoàng, với biệt hiệu là PIO XII.

Nói trên đài phát thanh Vatican, cha Sergio Pagano, vị đặc trách về các Văn Khố của tòa thánh, đã đề cập đến vấn đề liệu việc mở các văn khố hôm thứ bảy 15/02/2003 có giúp thêm được những gì  cho các sử gia hay không. Cha Pagano nói rằng, "chính các sử gia phải trả lời cho câu hỏi nầy, sau khi đã nghiên cứu các Văn Khố.  Cha Pagano cho biết, chính ngài, ngài không nghĩ rằng các sử gia sẽ cảm thấy kinh ngạc vì những điều được khám phá." Nhưng ngài nói thêm rằng, "không ai trong chúng ta có thể biết nội dung chi tiết  của hàng trăm bức thư này nói gì."

Ngài nói, "có rất nhiều tài liệu, và cần phải được phân tích từng tài liệu một. Vì thế chúng ta không thể loại trừ truớc một khám phá nào cả." ÐTC Gioan Phaolô II  cho phép tất cả những tài liệu liên quan đến triều giáo hoàng PIO XII  được mở ra cho công chúng cách đầy đủ vào năm 2005. Hiện tại, chỉ là một việc mở rộng bán  phần mà thôi.

Các nhà nghiên cứu đã truy cập đến những phúc trình của đức sứ thần toà Thánh tại Bavaria và tại Berlin, từ lúc ÐHY Pacelli còn làm việc tại đó cho đến lúc ngài được thay thế bởi Ðức Cha Cesare Orsenigo.

Cha Pagano giải thích rằng các Văn Kiện của tòa sứ thần Toà Thánh tại Berlin đã bị phá hủy trong cuộc dội bom vào cuối năm 1943, làm mất đi tất cả các tài liệu được cất giữ tại đó trong khoảng thời gian từ 1930-1931 đến 1942.

 


Back to Home Page