Nhóm Chúng Tôi Là Giáo Hội

không phải là một nhóm thuộc giáo hội Công giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhóm "Chúng tôi là Giáo hội" không phải là một nhóm thuộc giáo hội Công giáo.

Madrid, Tây ban nha (Zenit  12/07/2002) - Hội đồng gíam mục Tây ban nha đã đưa ra một tài liệu để làm sáng tỏ rằng: nhóm "Chúng tôi là Giáo hội" không phải là một nhóm của Giáo hội Công giáo.

Tài liệu của HÐGM Tây Ban Nha giải thích rằng: Nhóm dân sự này được tác động bởi sáng kiến phát xuất từ bên Áo và lan rộng tại nhiều quốc gia, và rằng  mặc dầu với tên  gọi "Chúng Tôi là Giào Hội",  nhưng đây không phải là một nhóm thuộc giáo hội Công Giáo, và chưa được chuẩn y  cũng như chưa được nhìn nhận theo giáo luật.

Hội đồng giám mục giải thích, tại Tây ban nha, nhóm "Chúng tôi là giáo hội" là một nhóm dân sự phát sinh từ năm 1995, tiếp đón một vài nhóm Kitô hữu nguyên gốc, những nhóm có thái dộ giống nhau,  chống lại quyền giáo huấn của giáo hội và  trật tự của giáo hội."

Trên trang internet của họ, nhóm này kêu gọi cho một giáo hội dân chủ, đẩy mạnh việc phụ nữ làm linh mục, kêu gọi chấm dứt việc độc thân của linh mục theo nghi lễ La tinh, và giải phóng giáo lý luân lý của Giáo hội.

Theo bản văn, hội đồng giám mục Tây ban nha nói, nhóm "Chúng tôi là Giáo hội" đề xướng việc "xác nhận và tuyên bố cách rõ ràng là nhóm không tuân giữ những  giáo huấn của giáo hội Công giáo, và như vậy nhóm nầy đang làm tổn thương và làm hại đến sự hiệp thông Giáo hội."

Bản văn kết luận, "vì thế, thật cần thiết rằng tất cả mọi người Công giáo sống hiệp thông với toàn thể giáo hội - giáo sĩ và giáo dân - tận thâm tâm của các cộng đoàn của họ, hãy nhận thức rằng, những đề xướng của nhóm "Chúng tôi là Giáo hội",  không những không có thiện ý  mà còn cản trở nghiêm trọng đường lối canh tân đích thực  của giáo hội,  được công nhận bởi công đồng Vatican thứ hai."

 


Back to Home Page