"Năm truyền gíao"

được đề nghị cho các quốc gia Trung Mỹ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

"Năm truyền gíao" được đề nghị cho các quốc gia Trung Mỹ.

Guatemala (Zenit 28/11/2001). Năm "truyền giáo"  vào năm 2003, đang được đề nghị tại Trung Mỹ. Năm truyền giáo được đề nghị tại cuộc họp gần đây của trung tâm Các Hội giáo hoàng truyền giáo Mỹ châu. Cuộc họp chuẩn bị cho công nghị lần thứ hai của hội nghị truyền giáo toàn châu mỹ, và là lần thứ bảy của hội nghị truyền giáo châu mỹ Latinh, được  chuẩn bị cho tháng 11/2003.

 


Back to Home Page