Văn Phòng Phối Kết
Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại
Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA
Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET
Internet: http://phoiket.net

Prot. 07/01/TC

THÔNG BÁO

1. Xin mọi người về Roma tham dự lễ Ðức Tân Hồng Y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận vào những ngày 21 - 24 tháng 02 sắp tới, chuẩn bị một khăn quàng cổ mầu Xanh Da Trời để dùng trong các dịp gặp gỡ chung.

Cha John Trần Công Nghị (Vietcatholic) sẵn sàng tìm người thực hiện khăn quàng cổ nói trên cho những ai yêu cầu và đưa về Roma trong dịp này. Ai cần, xin liên lạc với ngài càng sớm càng hay.
Email: vietcath@yahoo.com
Cellular Phone: 909 374-5443

2. Ai cần vé tham dự các lễ nghi trong dịp này, xin liên lạc về Văn Phòng Phối Kết, qua email hoặc fax trước ngày 14 tháng 02. Tuy nhiên, ai đã xin vé qua một vị ở Roma, không cần phải xin về Văn Phòng Phối Kết nữa.

Roma, ngày 05 tháng 02 năm 2001
Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạo
Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết