Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Truyen Giao

 

Nhn ve y thc chng nhan truyen giao da theo kinh nghiem song cua thanh Phaolo tong o. Nhn ngam tinh than truyen giao cua ngai chung ta c khuyen khch canh tan tinh than truyen giao cua moi ngi chung ta.

Chnh gia nhng th thach va nhng chong oi ma thanh Phaolo c n Chua soi sang e y thc nhieu hn na ve n goi cua ngai.

Ngay nay co the xay ra cho chung ta nh vay, nhng kho khan, th thach, chong oi la nhng dp tot e y thc hn ve n goi cua mnh va ve nhng ly do thuc ay chung ta lam chng cho Chua.

Chung ta tuan t oc mot vai oan th thanh Phaolo ni th th hai, ay la bc th co tch cha nhieu ve cuoc i, nhat la ve tinh than truyen giao cua ngai. Khi viet th nay ngai b thuc ay e bien minh cho chnh mnh khi b nhng tan cong, nhng hieu lam cua nhng ngi xung quanh.

Trong oan au cua bc th th hai, chung ta co the oc c mi lam lan thanh Phaolo Tong o nhac en y thc chng nhan ni ngai va moi lan noi en tuy theo kha canh nhng van e c at ra luc o ma ngai muon tra li cho.

Trc het ni (II Cor 1,21), thanh Phaolo qua quyet: "ang a lien ket chung toi vi anh em trong c Kito, ang a xc dau cho chung toi chnh la Thien Chua, ang a ong an tn vao mnh chung toi va la ang a o Thanh Than vao long chung toi lam bao chng".

Roi sau o ni (I Cor 2,17), thanh Phaolo viet tiep ve chnh mnh: "Chung toi khong phai nh nhieu ngi khac lam sai lac Li Chua, trai lai chung toi a thanh thc giang ung Li Chua, c Ngai thoi thuc hng dan va trc thien nhan Ngai chung toi rao giang trong s ket hiep vi Chua Kito".

Va ni (II Cor 4,1-2), thanh Phaolo a tam s: "V long nhan t Chua a trao ban cho chung toi trach vu nay nen chung toi khong nga long, ngc lai chung toi t bo nhng am mu gia doi ang ho then, khong gi tro bp bm, khong xuyen tac sai lac Li Chua nhng rao giang cong khai s that, chung toi gii thieu mnh cho moi lng tam con ngi trc mat Thien Chua".

 

Qua ba oan tren chung ta hoc c ni thanh Phaolo ieu g?

Trc het chung ta hoc c ni chng th nhat, thanh Phaolo y thc ro ve Thien Chua la chu, la ang keu goi va sai ngai ra i, la ang xc dau cho ngai, la ang o tran Thanh Linh vao tam hon ngai e giup ngai lam chng cho Chua Kito. Va n goi o luon luon co chieu kch Giao Hoi, chieu kch ai ong ch khong phai la mot n goi co lap n biet tach khoi cong ong: "Thien Chua la ang lien ket gia anh em vi chung toi trong c Kito". Gng chng nhan luon y thc mnh la thanh phan cua cong oan Giao Hoi Chua Kito ch khong phai la mot ngi rieng re co lap.

Thanh Phaolo y thc ro rang trach nhiem cua ngai oi vi Li Chua, ngai khong the nao song nh nhng ke lam dung Li Chua, dung Li Chua e phuc vu cho li ch rieng t. Nhng ke ma ngai goi bang danh t la: "Lam sai lac Li Chua theo t tng hay y thc he rieng, nhng la y thc mnh la mot ngi thanh that tuan gi Li Chua, c ThienChua thoi thuc hng dan va hanh ong quang minh chnh ai trc mat Thien Chua trong s ket hiep vi Chua Kito".

Qua oan trch tren, chung ta co the tom lai thc the cua chng nhan truyen giao la mot thc the hng ve ke khac, mot thc the do Thien Chua ban cho hng ve vi anh em trong cong oan c tin va hng ve lien ket ac biet vi Chua Giesu Kito, khong the nao co viec chng nhan truyen giao t mnh phong cho mnh chc vu va hoat ong mot cach rieng re.

 

Lay Chua, xin ban n cho chung con c nhn thay nhng s sot, nhng sai lam trong thai o song cua chung con e lam chng cho Chua tron ven hn, hu hieu hn.

Lay Chua, xin giup chung con luon ket hiep vi Chua va lien ket vi anh em xung quanh trong cuoc i lam chng cho Chua moi ni, moi luc. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page