Ngha C Yeu Thng

(Nhng Bai Suy Niem Hang Ngay Theo Chu e

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chuyen Gia nh

 

Khi con ngi luon cam thay c Thien Chua yeu thng va san soc, ho se at Ngai vao cho nhat trong cuoc song cua ho. Va d nhien khi at Thien Chua vao cho nhat trong cuoc song, con ngi se suy ngh, c x, hanh ong them mot bac thang trong o cac gia tr tinh than va ao c luon c at vao cho cao nhat, luc o thay v han thu con ngi se chon la yeu thng, thay v giam mnh trong vo oc ch ky con ngi se tm en vi ngi khac, thay v that vong bo cuoc, con ngi se tiep tuc tin tng va phan au.

Ch co mot chon la nh the mi lam cho cuoc song moi ngay co y ngha, song nh the nao e moi ngay thc s mi me, o la ieu ma cha me can nhac nh cho con cai bang li noi va nhat la hanh ong. Moi ngay cha me co the chng to cho chung thay rang anh ong ngi khac bang nhng co gang rat n gian nh mot nu ci, mot cai gat au, mot li noi t te, mot li cau nguyen cho ngi khac v.v. nhng c ch t te ay luon mang lai hoan lac cho tam hon. e co mot ngay song co y ngha ngi ta khong can phai lam nhng hy sinh hay thay oi ln lao trong cuoc song, moi mot ngay song eu co vo so nhng c hoi ky dieu e song t te.

Chung ta khong the hieu c cac b an va nhng van e trong cuoc song, nhng chung ta phai tin rang cuoc song cua moi ngi eu co mot muc ch va tat ca chung ta la mot thanh phan cua mot chng trnh rong ln c Thien Chua qui nh. Chung ta khong the giai quyet tat ca moi van e cua the gii, chung ta cung chang giup c tat ca moi ngi nhng trong tam tay cua moi ngi, trong moi trng song moi ngi eu co c hoi e song t te vi ngi khac.

Chnh nhng c ch t te hang ngay o mang lai y ngha cho cuoc i. Mot mon qua nho nhng c trao tang tat ca t do va yeu thng luon mang lai anh sang cho mot ngay tam toi. Cha me nen tap cho con cai co thoi quen tang qua cho ngi khac mot cach nhng khong, khong tnh toan. Tang qua cho mot ngi than quen mang lai cho chung ta niem vui thoa a anh, nhng giup cho mot ngi vo danh, mot ke la mat ma khong i mot s ap tra nao lai cang mang lai mot niem vui ln lao hn.

Hang nam tai Hoa Ky co nhieu ngay rat ac biet, mot trong nhng ngay ac biet nhat han phai la ngay 17/02 c Quoc Hoi Hoa Ky tuyen bo la ngay cua nhng hanh ong t te nhng khong. Trong ngay o ngi dan My c keu goi hanh ong t te mot cach vo danh va nhng khong, ngha la khong can c biet en va cung khong mong c mot s ap tra nao.

Qua that xa hoi cang tha ma cua cai vat chat, tnh ngi cang kho can, noi tam con ngi cung cang trong rong, do o ch co nhng c ch nho be ma con ngi thc thi cho nhau vi tat ca quang ai quen mnh, mi co the lam cho noi tam c phong phu va mang lai y ngha cho cuoc song moi ngay.

e co the khi day va phat trien long quang ai ni con cai, cha me khong nhng phai tap cho chung giup nhng ngi tung thieu trong moi trng song cua chung, ma con phai m rong tam nhn cua chung e co the en nhng van e rong ln hn va phuc vu the gii.

Hang nam tai mot so nc Tay Phng, nh c chang han, cac em thieu nhi t ong quyen gop e giup cho cac tre em tai cac nc ngheo. ay la mot trong nhng chien dch giup cho nhng tre em song bac ai.

Bac ai khong ch la cho nhng ong tien d tha. Bac ai thiet yeu la giup ngi khac v yeu thng. T nhien a tre nao cung co tinh than bac ai, cha me con nuoi dng tinh than ay bang cach qua nhng c ch hang ngay va tao c hoi cho chung tham gia vao nhng chien dch rong rai hn, nhng cuoc quyen gop giup cho cac thien tai hay ngi ngheo chang han, la c hoi tot nhat e cha me khi day va nuoi dng tinh than bac ai ch thc ni con cai.

Ngay nay truyen hnh khong phai la mot phng tien giai tr, ma con can cho cha me xem nh la mot trng hp thc te nhat e khi day tinh than bac ai cua con cai. Ngoai nhng chng trnh co noi dung giao duc nhan ban, truyen hnh con cho chung ta tiep can vi khong biet bao nhieu ngi kho au tren khap the gii, cac nan nhan cua thien tai, nhng ngi t nan cua chien tranh va bao nhieu ngi khon kho khac tren khap the gii. Nhng hnh anh ma truyen hnh mang lai cho chung ta moi ngay can c cha me xem nh la nhng c hoi e khi day nhng cam thong (vi nhng noi au kho cua ngi khac), long quang ai va tinh than bac ai ni con cai.

Cung vi s cam thong va long quang ai, mot trong nhng thai o can thiet cho mot i song noi tam doi dao va vng chac ma cha me can vun trong ni con cai, o la cai nhn tch cc ve ngi khac. Tat ca chung ta, tre con cung nh ngi ln eu de ri vao thoi quen khien trach, phe bnh, ch trch, ket an ngi khac, thai o tieu cc nay lam cho chung ta bat man va lam cho noi tam chung ta trong rong. e tranh thai o tieu cc nay cha me thng dan trong phong con cai nhng khau hieu nh:

"Hay noi tot ve mot ngi nao o, hay to ra vui ve vi mot ngi nao o".

Hoac:

"Cac quan toa mac ao en con chung ta th khong".

Qua that, nhng li ket an thng lam cho cac quan he cua chung ta vi ngi khac tr thanh van uc en toi, mot cach cu the cha me nen nhac nh con cai nhng khac biet hay thieu sot, nhat la s tan tat cua ngi khac. Tu trung, day cho con cai rang cuoc song eu co mot muc ch va moi ngi eu co mot gia tr thanh thieng la tap cho chung nhn ngi khac bang chnh anh sang cua Chua. Nhn trong anh sang cua Thien Chua la ch nhn thay ieu tch cc ni ngi khac, nhn trong anh sang cua Thien Chua la xuyen qua nhng bat toan cua ngi khac, nhan ra moi ngi la oi tng the hien tnh yeu cua mnh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page