Giaùo daân 3 mieàn
tuï hoïp taïi Trung taâm Thaùnh Maãu La Vang
caàu nguyeän cho ÑHY Nguyeãn Vaên Thuaän

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo daân 3 mieàn tuï hoïp taïi Trung taâm Thaùnh Maãu La Vang caàu nguyeän cho ÑHY Nguyeãn Vaên Thuaän.

 LAVANG, Quaûng Trò -- 22/02/2001 -- Ngaøy thöù naêm, 22.02.2001, taïi Trung Taâm Thaùnh Maãu La Vang, linh muïc Quaûn Nhieäm Giuse Döông Ñöùc Toaïi cöû haønh Thaùnh Leã taï ôn vaø caàu nguyeän cho Ñöùc Taân Hoàng Y Phanxicoâ Xavie Nguyeãn Vaên Thuaän, vaø môøi goïi caùc ñoaøn haønh höông hieän dieän, cuøng chung nieàm vui vôùi Giaùo Hoäi Vieät Nam vaø vôùi Ñöùc Taân Hoàng Y trong dòp troïng ñaïi naày.

 Cuøng ñoàng teá vôùi linh muïc Quaûn Nhieäm, coù caùc linh muïc Nguyeãn Töï Do, Leâ vaên Hoøa vaø Phan Ñình Laïc ñeán töø toång giaùo phaän Saøi Goøn.

 Linh muïc Nguyeãn Töï Do ñaõ chia seõ nieàm vui ngaøy troïng ñaïi vôùi caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø ba mieàn Ñaát Nöôùc: Soùc Traêng, Myõ Tho, thaønh phoá Saøi Goøn, Phan Thieát vaø Haûi Phoøng. Linh muïc Nguyeãn Töï Do noùi: “Hoâm nay, khoâng heïn maø hoø, con caùi Meï thuoäc ba mieàn Ñaát Nöôùc ñaõ haân hoan gaëp nhau beân Meï La Vang ñeå caûm taï ôn Meï, cuøng chia seû nieàm vui chung trong ngaøy hoàng phuùc cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y Nguyeãn Vaên Thuaän, vaø caàu nguyeän Meï La Vang ban nhieàu ôn phuùc laønh cho Ñöùc Taân Hoàng Y vaø cho söù meänh phuïc vuï Giaùo Hoäi toaøn caàu cuûa Ngaøi.”
 
 


Back to Home