Kieäu Minh Nieân, Moàng Ba Teát Taân Tî
taïi Trung Taâm Thaùnh Maãu La Vang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kieäu Minh Nieân, Moàng Ba Teát Taân Tî, taïi Trung Taâm Thaùnh Maãu La Vang.

 Theo thoâng leä Kieäu Minh Nieân kính Ñöùc Meï La Vang vaøo ngaøy Moàng Ba Teát haèng naêm, thöù saùu, ngaøy Moàng Ba Teát Taân Tî, hôn boán ngaøn ngöôøi haønh höông coù maët taïi Thaùnh Ñòa La Vang ñeå tham döï cuoäc kieäu minh nieân vaø Thaùnh Leã ñaàu naêm môùi.

 Trôøi maùt dòu. Töø saùng sôùm, ñoaøn ngöôøi haønh höông khaép nôi trong Giaùo phaän Hueá luõ löôït tieán veà Thaùnh Ñòa La Vang. Moät soá ngöôøi ñaõ ñeán tröôùc töø ngaøy Moàng Hai Teát vaø ñaõ ôû laïi ñeâm döôùi chaân Meï.

 Ñuùng 09 giôø, theo hieäu leänh cuûa Cha Quaûn Nhieäm Trung Taâm Thaùnh Maãu La Vang, chuoâng ñaùnh, troáng duïc vaø chieâng doàn, baùo hieäu ñoaøn kieäu leân ñöôøng. Ñoaøn kieäu töø töø tieán veà Linh Ñaøi Ñöùc Meï La Vang. Thaùnh Giaù daãn ñaàu. Theo sau Thaùnh Giaù, laø ñoaøn caùc Baø Meï Gia Ñình caàm Côø Ñöùc Meï, tieáp ñeán laø ñoaøn Giôùi Treû, ñoaøn Ñoàng Baøo Saéc Toäc, ñoaøn giaùo daân Giaùo Phaän Hueá, ñoaøn giaùo daân Giaùo phaän Qui Nhôn, ñoaøn giaùo daân Giaùo phaän thaønh phoá Saøi goøn, ñoaøn nöõ tu Meán Thaùnh Giaù, ñoaøn nöõ tu Con Ñöùc Meï Ñi Vieáng, ñoaøn nöõ tu Con Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, ñoaøn nöõ tu Doøng Thaùnh Phaoloâ, ñoaøn caùc nam tu só caùc Doøng Thieân An vaøThaùnh Taâm, ñoaøn caùc ñaïi chuûng sinh Hueá, ñoaøn caùc linh muïc Hueá, cha Ñan vieän phuï Doøng Thieân An, Cha Toång Ñaïi Dieän Giaùo phaän Hueá, vaø sau cuøng, Ñöùc TGM Hueá ñi tröôùc baøn kieäu Ñöùc Meï Thaùnh Maãu La Vang, coù ñoaøn caùc em vaûi hoa ñi theo ñeå tung hoâ Ñöùc Meï.

 Khi ñoaøn kieäu ñeán Linh Ñaøi Ñöùc Meï La Vang, Töôïng Ñöùc Meï Thaùnh Maãu La Vang ñöôïc ñaët leân choã cao, Ñöùc TGM Hueá daâng hoa vaø nieäm höông kính Ñöùc Meï La Vang. Tieáp ñeán, cha Toång Ñaïi Dieän Giaùo phaän Hueá vaø cha Ñan vieän phuï Doøng Thieân An daâng hoa kính Ñöùc Meï. Sau ñoù, baét ñaàu buoãi laàn haït caàu nguyeän taïi Linh Ñaøi Ñöùc Meï La Vang vôùi ñeà taøi: noi göông Ñöùc Meï Maria, soáng Tin Möøng Hoøa Giaûi, soáng Tin Möøng Yeâu Thöông vaø soáng Tin Möøng Phuïc Vuï.

 Suy nieäm vaø caàu nguyeän laàn haït xong, Ñöùc TGM xöôùng kinh “Laïy Meï Maria, Thaùnh Maãu La Vang”, vaø coäng ñoaøn haønh höông soát saéng ñoïc theo ñeå tung hoâ Ñöùc Meï Maria La Vang vaø caàu nguyeän vôùi Ngaøi trong ngaøy ñaàu naêm môùi.

 Cao ñieåm cuûa cuoäc haønh höông ñaàu naêm laø Thaùnh Leã Minh nieân do Ñöùc TGM Hueá chuû teá. Ñoàng teá vôùi Ñöùc TGM Hueá, coù Cha Toång Ñaïi Dieän Giaùo phaän Hueá, cha Ñan vieän phuï Doøng Thieân An, vaø 30 linh muïc.

 Trong baøi giaûng, Ñöùc TGM Hueá suy nieäm veà giaù trò cuûa thôøi gian vaø khuyeân moïi ngöôøi haõy duøng thôøi gian Chuùa ban, cho ñuùng. Ngaøi nhaán maïnh Chuùa Gieâsu khoâng nhöõng laø trung taâm ñieåm cuûa thôøi gian, hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi, nhöng Chuùa Gieâsu coøn phaûi laø trung taâm ñieåm cuûa moïi ngöôøi: Chuùa Gieâsu phaûi hieän dieän trong cuoäc ñôøi cuûa moïi ngöôøi. Khi chuùng ta gaëp ñöôïc Chuùa Gieâsu, chuùng ta ñöôïc bieán ñoåi moät caùch laï luøng, nhö göông cuûa oâng Giakeâu, cuûa baø Xamaritana, cuûa baø Mañaleâna. Vaø khi söï gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâsu ñaõ bieán ñoåi chuùng ta, chuùng ta theá naøo cuõng trôû neân nhöõng ngöôøi laøm chöùng vaø loan baùo Tin Möøng moät caùch raát kieán hieäu. Ñöùc TGM chuû teá thuùc giuïc moïi ngöôøi haønh höông hoâm nay, haõy noi göông Ñöùc Meï Maria trong vieäc soáng, laøm chöùng vaø loan baùo Tin Möøng.

 Sau khi Ñöùc TGM Hueá ban pheùp laønh ñaàu naêm vaø keát thuùc Thaùnh Leã, cha Quaûn Nhieäm Trung Taâm Thaùnh Maãu La Vang, thay maët coäng ñoaøn haønh höông, chuùc möøng Naêm Môùi Ñöùc TGM Hueá. Tieáp ñeán, caùc em thieáu nhivuõ baøi “Xuaân Veà”, caùc em thanh tuyeån Doøng Thaùnh Phaoloâ vuõ baøi “Haùi Hoa Xuaân”, vaø hôn 100 ñoàng baøo saéc toäc Bru Vaân Kieàu haùt baøi thaùnh ca “Ngaøy Ñaàu Xuaân” baèng tieáng Bru ñeå möøng Naêm Môùi Ñöùc TGM Hueá.

 Cuoäc leã Haønh Höông Kieäu Minh Nieân Taân Tî kính Ñöùc Meï Maria La Vang taïi Trung Taâm Thaùnh Maãu La Vang keát thuùc luùc 12 giôø tröa. Coäng ñoaøn haønh höông, ngöôøi veà, keû coøn naùn laïi. Vaø luùc naày, trôøi baét ñaàu möa naëng haït, nhöng taát caû moïi ngöôøi haønh höông hoâm nay ñeàu haân hoan thoûa maõn nhö ñöôïc taém goäi trong hoàng aân cuûa Chuùa vaø cuûa Meï. Hoï bieát raèng hoï ra veà, nhöng coù Ñöùc Meï Maria Thaùnh Maãu La Vang ñoàng haønh vôùi hoï, ñeå giuùp hoï soáng Tin Möøng, laøm chöùng Tin Möøng vaø loan baùo Tin Möøng cho anh em ñoàng baøo Vieät Nam cuûa hoï trong thieân nieân kyû môùi cuûa Ngaøn Naêm Thöù ba naày.
 
 


Back to Home