Vuï laøm aùn phong Chaân phöôùc
cho Ñöùc Hoàng Y Wyszynski vaø Cha Popieluszko
ñaõ hoaøn taát treân caáp baäc Giaùo phaän

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vuï laøm aùn phong Chaân phöôùc cho Ñöùc Hoàng Y Wyszynski vaø Cha Popieluszko ñaõ hoaøn taát treân caáp baäc Giaùo phaän.

 Tin BaLan (Warsowa - 06.3.2001) - Nhaät baùo coâng giaùo YÙ Töông Lai (Avvenire) soá ra ngaøy 06.3.2001, ñaõ loan tin raèng: Vuï laøm aùn phong Chaân phöôùc cho Ñöùc Hoàng Y Stefan Wyszynski, TGM giaùo phaän Warsowa, Giaùo chuû Ba lan, vaø cho Cha Jerzy Popieluszko, treân caáp baäc Giaùo phaän, ñaõ hoaøn taát. Hoà sô ñaõ ñöôïc chuyeån ñeán Boä Phong Thaùnh ôû Roma. Ñöùc Hoàng Y Stefan Wyszynski laø hình aûnh can ñaûm cuûa Giaùo Hoäi Ba lan trong thôøi kyø Coäng saûn cai trò BaLan; Ngaøi ñöôïc Ñöùc Karol Wojtyla coi nhö laø ngöôøi Cha, ngöôøi Thaày, höôùng daãn Giaùo hoäi Ba lan trong thôøi kyø raát khoù khaên.

 Coøn Cha Jerzy Popieluszko laø linh muïc tuyeân uùy cho Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi (Solidarnosc), vaø ñaõ bò maät vuï coäng saûn BaLan baét coùc, saùt haïi, boû xaùc duôùi soâng, hoài thaùng 10 naêm 1984. Moä ngaøi, hieän nay ôû beân caïnh nhaø thôø chính toøa Warsowa, trôû neân nhö ñieåm haønh höông cuûa caùc tín höõu Ba lan. Trong caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Queâ höông, ÑTC ñaõ ñeán quì caàu nguyeän beân moä Vò linh muïc töû ñaïo naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page